ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 242

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Finansów - Wydział Finansów Województwa

Data udostępnienia: 2018-07-12

Ogłoszono dnia: 2018-07-12 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2018-07-23 23:59:00

Nr ogłoszenia: 242

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne,
 2. co najmniej 3 lata stażu pracy,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 4. bardzo dobra znajomość programu Excel,
 5. znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych,
 6. samodzielność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, kreatywność,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Weryfikacja sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych województwa lubuskiego posiadających osobowość prawną, zgodnie  z art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018. poz. 395 z późn. zm.).
 2. Kontrola terminów spłat rat pożyczek udzielonych przez Samorząd Województwa.
 3. Kontrola terminów spłat rat kapitałowych od poręczonych kredytów jednostkom ochrony zdrowia przez Samorząd Województwa Lubuskiego.
 4. Analiza wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.
 5. Współpraca z departamentami merytorycznymi w zakresie udzielania przez Województwo Lubuskie pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.
 6. Przygotowywanie opinii i analiz w sprawie udzielania ulg, odraczania, umarzania i rozkładania
  na raty należności pieniężnych.
 7. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do emisji papierów wartościowych, zaciągania pożyczek i kredytów przez Województwo Lubuskie.
 8. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego.
 9. Opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów niosących skutki finansowe dla budżetu Województwa.
 10. Przygotowywanie zbiorczych informacji w zakresie udzielonych niepodatkowych należności podatkowych oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, pomocy publicznej oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia celem podania do publicznej wiadomości.
 11. Przygotowywanie uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. opinii i analiz, Wydział Finansów Województwa, Departament Finansów , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2018 r. p. 1260.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-07-23 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23.07.2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Inspektora  – DF.V”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7   65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górzeul. Podgórna 7,
  65-057 Zielona Góra,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@lubuskie.pl,
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze,
 8. wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego),
 9. niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru,
 10. W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11
  (tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2018-07-12 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2018-07-12 15:36:17
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2018-07-12 15:39:47
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Stolarz Data ostatniej zmiany: 2018-09-20 12:37:08
Artykuł był wyświetlony: 997 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu