ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 415821

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3178
Informacja o województwie 36981
Statut Województwa Lubuskiego 13163
Petycje 2535
zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 906
złożone do Sejmiku 1641
złożone do Marszałka i Zarządu 5511
Lobbing 530
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 200
Informacje roczne 636
Sejmik Województwa 17109
Kompetencje Sejmiku 1053
Radni Województwa 3305
Sesje Sejmiku 2451
Protokoły z Sesji Sejmiku 480
V kadencja (2014-2018) 4225
IV kadencja (2010-2014) 5169
III kadencja (2006-2010) 1919
II kadencji (2002-2006) 1817
I kadencji (1998-2002) 1952
Komisje Sejmiku 760
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 643
Komisja Budżetu i Finansów 686
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 638
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 649
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 763
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 596
Komisja Rewizyjna 771
Komisje Doraźne Sejmiku 857
Interpelacje i Wnioski 1653
Rejestry Interpelacji i Wniosków 3538
Interpelacje i Wnioski Radnych 348
1. Ardelli Tadeusz 2641
2. Balcerzak Klaudiusz 3120
3. Chinalska Anna 4397
4. Ciemnoczołowski Sebastian 3196
5. Dereń Grażyna 2305
6. Fedko Edward Jan 2348
7. Fiedorowicz Czesław 3179
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 3839
9. Grabarek Grzegorz 769
10. Jaworska Maria 810
11. Jędrzejczak Tadeusz 1315
12. Kołodziej Zbigniew Jan 2969
13. Kościk Zbigniew 3844
14. Kowal Sławomir Jan 1815
15. Kruczkowski Józef 4322
16. Kucharska Barbara 2961
17. Maciuszonek Wacław Jan 845
18. Marcinkiewicz Mirosław 1925
19. Mejza Łukasz 3588
20. Możejko Tomasz 1510
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 1202
22. Osińska Bożena Krystyna 1356
23. Pająk Tadeusz 1655
24. Pawlak Natalia 1094
25. Polak Elżbieta Anna 287
26. Surmacz Marek Tomasz 1887
27. Synowiec Anna 2110
28. Tomczyszyn Stanisław 285
29. Wołowicz Franciszek 1665
30. Wontor Tomasz Paweł 722
Komarnicki Władysław 2467
Zaręba Marek Bogusław 279
Paluch Robert 976
Dajczak Władysław 2172
Zarząd Województwa 5430
Zarząd 3329
Kompetencje Zarządu 1250
Akty prawne 3849887
Urząd Marszałkowski 5524
Kompetencje i zadania 32288
Kontakt - Departamenty i Biura 380744
Co i jak załatwić 33887
Wydziały 25856
Sprawy 25437
Regulamin organizacyjny 34914
Zawiadomienia 42872
Obwieszczenia 14214
Ogłoszenia 32131
Publiczny transport zbiorowy 4947
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 9057
Kontrola 1233
2017 107
2016 850
2015 1169
2014 956
2013 2085
2012 1601
2011 2375
2010 1246
2009 822
2008 750
Nadzór właścicielski 3755
Elektroniczna skrzynka podawcza 0
Dostęp do informacji publicznej 497
Zasady udostępniania informacji publicznej 1732
Ponowne wykorzystywanie 6
Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 67
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 10
Tłumacz języka migowego 5150
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 1883
Zamówienia Publiczne 487832
Aktualne 151654
W toku 106648
Wyniki 162010
Archiwalne 141810
Wyniki innych postępowań 65602
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 22883
Profil nabywcy 19364
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 43
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 12
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 6
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 8
Dialog Techniczny 33152
Zamówienia do 30 000 Euro 64684
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 744881
Aktualne 114154
W toku 311522
Wyniki 407043
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 69920
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 63729
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 7215
Finanse i budżet województwa 16547
2017 1562
2016 13138
2015 20229
2013 41416
2014 31375
2011 28040
2012 49501
2010 17502
2009 12507
2008 13180
2006 12268
2005 5374
2004 5546
Sprawozdania finansowe 7320
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4102
2007 10931
Nowe Rachunki bankowe 5778
Poręczenia i gwarancje 2353
Rok 2009 3470
Rok 2007 3160
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 4883
Majątek (mienie) województwa 3604
Nieruchomości 141630
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 6821
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 2927
Programy, plany, strategie, projekty 6817
Programy 846
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 2264
Programy Polityki Społecznej 3133
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 13916
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 525
Programy strategiczne w zakresie ochrony zdrowia 169
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego 0
Program ochrony środowiska 0
Programy ochrony powietrza 0
Programy ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych 1
Programy ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich 0
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2013-2016 11
Plany 1101
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 745
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 1897
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 3453
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 7892
Plan transportowy 3736
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 0
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 0
Strategie 2364
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 4088
Strategia Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost 819
Strategia Energetyki 2155
Strategia Polityki Społecznej 1436
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 399
Strategia rozwoju kultury województwa lubuskiego 79
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 84
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 634
Współpraca Transgraniczna 2978
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 1024
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 994
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 4143
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 1507
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 4437
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 3754
Projekty 678
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 3324
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 628
Oświadczenia majątkowe 399637
Druki oświadczeń majątkowych 18909
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 254731
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 999
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 14647
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 4394
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 3871
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 2152
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 2351
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 2233
Koniec kadencji 2006-2010 1044
Początek kadencji 2010-2014 1067
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 50987
Ochrona Środowiska 90385
Raporty wojewódzkie 3429
Rejestr Informacji o Środowisku 7945
Stacje Demontażu Pojazdów 7110
Punkty Zbierania Pojazdów 3652
Polityka Społeczna 3536
Stypendia Marszałka 13174
Ośrodki adopcyjne 1899
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 624
Organizacje Pozarządowe 25289
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 29541
Regulamin postepowania w sprawach o udzielenie dotacji 6831
Otwarte konkursy ofert 10648
Ogłoszenia 7751
2011 9081
2012 16747
2013 33765
2014 42609
2015 42670
2016 17895
2017 101
Druki do pobrania 12199
Wykaz dotacji 7151
2006 r. 2937
2007 r. 2988
2008 r. 3032
2009 r. 3327
2010 r. 3471
2011 r. 3208
2012 r. 6214
2013 r. 20525
2014 r. 11326
2015 r. 16822
2016 r. 6234
Tryb pozakonkursowy 2898
Ogloszenia 214762
Druki do pobrania 6959
Wykaz dotacji 9923
Komisja konkursowa 22362
Konsultacje społeczne 10082
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 17139
I kadencja RDPPWL 5227
II kadencja RDPPWL 15195
III kadencja RDPPWL 1008
KONTAKT DO RDPPWL 3177
Regulaminy RDPPWL 1377
Nabór do RDPPWL na III kadencję 1705
Akty prawne 7240
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 3485
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnerów do wspólnego przygotowywania i realizacji projektu konkursowego pn. „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – realizacja programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym j 17
Kultura 1332
Ochrona Zabytków 558
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 415
Ochrona Zdrowia 7034
Strategie i programy ochrony zdrowia 7346
Przymus bezpośredni 2354
Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 49
Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 28
INFORMATOR O DOSTĘPNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM FORMACH WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 107
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnerów do wspólnego przygotowywania i realizacji projektu konkursowego pn. „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – realizacja programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym j 83
Współpraca Zagraniczna 1503
Bezpieczeństwo 30912
Realizacja zadań obronnych 138
2014 7178
2013 1226
2015 5804
2016 2302
2017 463
Ochrona przeciwpożarowa 2142
Ochrona przeciwpowodziowa 299
Rezerwacja biletów lotniczych 35256
Kategoria szkoleniowa 49
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 14297
Publiczny transport zbiorowy 47963

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 15631
Mapa serwisu 10813
Statystyki 13352
Kanały RSS 7819
Kontakt 128439
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu