ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 431859

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3315
Informacja o województwie 37963
Statut Województwa Lubuskiego 13382
Petycje 2944
zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 988
złożone do Sejmiku 1740
złożone do Marszałka i Zarządu 6110
Lobbing 594
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 239
Informacje roczne 690
Sejmik Województwa 17980
Kompetencje Sejmiku 1142
Radni Województwa 3512
Sesje Sejmiku 2619
Protokoły z Sesji Sejmiku 506
V kadencja (2014-2018) 4418
IV kadencja (2010-2014) 5311
III kadencja (2006-2010) 1988
II kadencji (2002-2006) 1899
I kadencji (1998-2002) 2016
Komisje Sejmiku 819
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 676
Komisja Budżetu i Finansów 730
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 683
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 683
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 811
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 638
Komisja Rewizyjna 828
Komisje Doraźne Sejmiku 911
Interpelacje i Wnioski 1772
Rejestry Interpelacji i Wniosków 3680
Interpelacje i Wnioski Radnych 401
1. Ardelli Tadeusz 2731
2. Balcerzak Klaudiusz 3250
3. Chinalska Anna 4573
4. Ciemnoczołowski Sebastian 3323
5. Dereń Grażyna 2394
6. Fedko Edward Jan 2456
7. Fiedorowicz Czesław 3291
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 4018
9. Grabarek Grzegorz 815
10. Jaworska Maria 857
11. Jędrzejczak Tadeusz 1376
12. Kołodziej Zbigniew Jan 3074
13. Kościk Zbigniew 3980
14. Kowal Sławomir Jan 1907
15. Kruczkowski Józef 4483
16. Kucharska Barbara 3079
17. Maciuszonek Wacław Jan 899
18. Marcinkiewicz Mirosław 2007
19. Mejza Łukasz 3748
20. Możejko Tomasz 1590
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 1278
22. Osińska Bożena Krystyna 1433
23. Pająk Tadeusz 1723
24. Pawlak Natalia 1168
25. Polak Elżbieta Anna 310
26. Surmacz Marek Tomasz 1966
27. Synowiec Anna 2202
28. Tomczyszyn Stanisław 303
29. Wołowicz Franciszek 1745
30. Wontor Tomasz Paweł 765
Komarnicki Władysław 2556
Zaręba Marek Bogusław 301
Paluch Robert 1013
Dajczak Władysław 2254
Zarząd Województwa 6099
Zarząd 3644
Kompetencje Zarządu 1366
Akty prawne 3873804
Urząd Marszałkowski 5819
Kompetencje i zadania 33112
Kontakt - Departamenty i Biura 391236
Co i jak załatwić 36483
Wydziały 26554
Sprawy 26029
Regulamin organizacyjny 35511
Zawiadomienia 44817
Obwieszczenia 15190
Ogłoszenia 34105
Publiczny transport zbiorowy 5127
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 9270
Kontrola 1351
2017 197
2016 900
2015 1246
2014 1001
2013 2170
2012 1732
2011 2577
2010 1346
2009 876
2008 794
Nadzór właścicielski 3996
Dostęp do informacji publicznej 507
Zasady udostępniania informacji publicznej 1923
Elektroniczna skrzynka podawcza 0
Ponowne wykorzystywanie 6
Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 194
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 10
Tłumacz języka migowego 5568
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 2075
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 491114
Aktualne 156607
W toku 108184
Wyniki 164433
Archiwalne 143321
Wyniki innych postępowań 66348
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 22987
Profil nabywcy 19664
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 420
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 176
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 190
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 147
Dialog Techniczny 35110
Zamówienia do 30 000 Euro 68249
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 765772
Aktualne 116710
W toku 316707
Wyniki 413880
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 70826
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 64907
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 7372
Finanse i budżet województwa 17046
2017 2748
2016 13966
2015 20804
2013 41792
2014 31819
2011 28280
2012 49810
2010 17699
2009 12623
2008 13321
2006 12373
2005 5435
2004 5610
Sprawozdania finansowe 7478
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4160
2007 11038
Nowe Rachunki bankowe 5869
Poręczenia i gwarancje 2395
Rok 2009 3519
Rok 2007 3194
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 4939
Majątek (mienie) województwa 3980
Nieruchomości 144559
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 7010
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 3054
Programy, plany, strategie, projekty 7768
Programy 1018
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 2710
Programy Polityki Społecznej 3348
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 14456
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 598
Programy strategiczne w zakresie ochrony zdrowia 273
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego 0
Program ochrony środowiska 3
Programy ochrony powietrza 0
Programy ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych 2
Programy ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich 0
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2013-2016 108
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 40
Plany 1221
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 795
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 2035
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 3599
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 8542
Plan transportowy 3912
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 0
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 0
Strategie 2834
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 4322
Strategia Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost 894
Strategia Energetyki 2268
Strategia Polityki Społecznej 1548
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 460
Strategia rozwoju kultury województwa lubuskiego 178
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 165
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 696
Współpraca Transgraniczna 3112
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 1112
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 1065
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 4289
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 1592
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 4601
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 3892
Projekty 770
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 3505
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 684
Oświadczenia majątkowe 404291
Druki oświadczeń majątkowych 19814
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 259187
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1053
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 15231
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 4575
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 4039
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 2270
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 2451
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 2352
Koniec kadencji 2006-2010 1099
Początek kadencji 2010-2014 1121
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 54316
Ochrona Środowiska 97105
Raporty wojewódzkie 3718
Rejestr Informacji o Środowisku 8231
Stacje Demontażu Pojazdów 7249
Punkty Zbierania Pojazdów 3719
Polityka Społeczna 3967
Stypendia Marszałka 14210
Ośrodki adopcyjne 2010
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 719
Organizacje Pozarządowe 25355
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 31428
Regulamin postepowania w sprawach o udzielenie dotacji 7002
Otwarte konkursy ofert 10656
Ogłoszenia 7765
2011 9275
2012 17006
2013 34005
2014 43140
2015 43460
2016 21020
2017 3001
Druki do pobrania 12555
Wykaz dotacji 7155
2006 2991
2007 r. 3024
2008 r. 3077
2009 r. 3359
2010 r. 3510
2011 r. 3255
2012 r. 6278
2013 r. 20691
2014 r. 11432
2015 r. 16997
2016 r. 7416
2017 r. 359
Tryb pozakonkursowy 2905
Ogloszenia 218027
Druki do pobrania 7103
Wykaz dotacji 10188
Komisja konkursowa 22822
Konsultacje społeczne 10324
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 17269
I kadencja RDPPWL 5295
II kadencja RDPPWL 15433
III kadencja RDPPWL 1125
KONTAKT DO RDPPWL 3227
Regulaminy RDPPWL 1438
Nabór do RDPPWL na III kadencję 1796
Akty prawne 7355
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 3571
Kultura 1757
Ochrona Zabytków 776
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 481
Ochrona Zdrowia 7449
Strategie i programy ochrony zdrowia 7650
Przymus bezpośredni 2418
Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 49
Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 28
Informator o dostępnych w województwie lubuskim formach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi 201
Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego 275
Współpraca Zagraniczna 1508
Bezpieczeństwo 31488
Realizacja zadań obronnych 221
2014 7280
2013 1255
2015 5924
2016 2430
2017 1370
Ochrona przeciwpożarowa 2246
Ochrona przeciwpowodziowa 348
Rezerwacja biletów lotniczych 36000
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 14685
Publiczny transport zbiorowy 48721

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 16049
Mapa serwisu 11097
Statystyki 13862
Kanały RSS 8062
Kontakt 131395
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu