ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 592823

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3423
Informacja o województwie 42421
Statut Województwa Lubuskiego 14532
Petycje 4958
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 2005
Zbiorcze informacje o petycjach 505
Złożone do Sejmiku 2606
Złożone do Marszałka i Zarządu 8642
Lobbing 722
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 981
Informacje roczne 1037
Sejmik Województwa 20630
Kompetencje Sejmiku 4358
Radni Województwa 4964
Zaproszenia 472
Komisje Sejmiku 1194
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1003
Komisja Budżetu i Finansów 1113
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1011
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1013
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 1266
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 970
Komisja Rewizyjna 1287
Komisje Doraźne Sejmiku 1471
Interpelacje i Wnioski 2138
Rejestry Interpelacji i Wniosków 5117
Interpelacje i Wnioski Radnych 721
1. Ardelli Tadeusz 3728
2. Balcerzak Klaudiusz 4209
3. Chinalska Anna 5895
4. Ciemnoczołowski Sebastian 4240
5. Dereń Grażyna 3296
6. Fedko Edward Jan 3341
7. Fiedorowicz Czesław 4513
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 5570
9. Grabarek Grzegorz 1282
10. Jaworska Maria 1219
11. Jędrzejczak Tadeusz 1788
12. Kołodziej Zbigniew Jan 4012
13. Kościk Zbigniew 5273
14. Kowal Sławomir Jan 2782
15. Kruczkowski Józef 5862
16. Kucharska Barbara 3926
17. Maciuszonek Wacław Jan 1270
18. Marcinkiewicz Mirosław 2768
19. Mejza Łukasz 4853
20. Możejko Tomasz 2366
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 1895
22. Osińska Bożena Krystyna 2049
23. Pająk Tadeusz 2172
24. Pawlak Natalia 1645
25. Polak Elżbieta Anna 556
26. Surmacz Marek Tomasz 2681
27. Synowiec Anna 3033
28. Tomczyszyn Stanisław 463
29. Wołowicz Franciszek 2421
30. Wontor Tomasz Paweł 1233
Komarnicki Władysław 3286
Zaręba Marek Bogusław 471
Paluch Robert 1409
Dajczak Władysław 2821
Sesje Sejmiku 3099
Protokoły z Sesji Sejmiku 708
V kadencja (2014-2018) 6857
IV kadencja (2010-2014) 7103
III kadencja (2006-2010) 2635
II kadencji (2002-2006) 2627
I kadencji (1998-2002) 2615
Zarząd Województwa 6781
Skład Zarządu 7311
Kompetencje Zarządu 1909
Akty prawne 4149443
Urząd Marszałkowski 7666
Kompetencje i zadania 37250
Kontakt - Departamenty i Biura 433365
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 160
Co i jak załatwić 44046
Departamenty 36284
Sprawy 34554
Regulamin organizacyjny 38522
Struktura organizacyjna 44962
Zawiadomienia 55953
Obwieszczenia 20469
Ogłoszenia 45123
Publiczny transport zbiorowy 7005
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 10445
Kontrola 2134
Procedury kontroli 331
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 2407
Kontrole zewnętrzne 525
Nadzór właścicielski 5792
Dostęp do informacji publicznej 1306
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 516
Elektroniczna skrzynka podawcza 464
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 14
Tłumacz języka migowego 8958
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 3369
Praktyki u Marszałka 1948
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 501021
Aktualne 199447
W toku 125259
Wyniki 186546
Archiwalne 165279
Wyniki innych postępowań 78636
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 23696
Profil nabywcy 21755
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 1721
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 541
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 540
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 428
Dialog Techniczny 43732
Zamówienia do 30 000 Euro 82517
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 818805
Aktualne 127954
W toku 343102
Wyniki 450875
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 75408
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 71255
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 21375
Finanse i budżet województwa 19714
2017 6937
2016 19607
2015 23706
2014 34053
2013 43954
2012 51827
2011 30087
2010 20043
2009 14490
2008 15237
2007 12231
2006 14015
2005 6134
2004 6339
Sprawozdania finansowe 9000
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4560
Nowe Rachunki bankowe 6538
Poręczenia i gwarancje 2656
Rok 2009 3894
Rok 2007 3509
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5390
Majątek (mienie) województwa 6308
Nieruchomości 172266
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9709
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 4092
Informacje o stanie mienia 2962
Dokumenty programowe Województwa Lubuskiego 11792
Główne dokumenty programowe 1672
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 1187
Programy strategiczne w zakresie ochrony zdrowia 944
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego 1
Programy ochrony powietrza 1
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 803
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 451
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 1203
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 666
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 306
Dokumenty programowe branżowe 379
Strategia Energetyki 572
Strategia Polityki Społecznej 407
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 592
Programy Polityki Społecznej 1118
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 1964
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 314
Plan transportowy 1383
Strategia Rozwoju Kultury 398
Program Ochrony Środowiska 209
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1157
Studium Integracji 4540
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 1639
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 1642
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 5623
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 2427
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 7387
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 5559
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 990
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 845
Plany 2189
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 14026
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 0
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 0
Strategie 5268
Strategia Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost 1265
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 708
Projekty 1226
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 1129
Oświadczenia majątkowe 434688
Druki oświadczeń majątkowych 25672
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 315100
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1390
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 18757
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 5976
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 5229
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 3126
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 3171
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 3190
Koniec kadencji 2006-2010 1488
Początek kadencji 2010-2014 1463
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 60270
Ochrona Środowiska 114330
Raporty wojewódzkie 4972
Rejestr Informacji o Środowisku 9092
Stacje Demontażu Pojazdów 8236
Punkty Zbierania Pojazdów 4125
Polityka Społeczna 5493
Stypendia Marszałka 17703
Ośrodki adopcyjne 2711
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 1530
Organizacje Pozarządowe 25595
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 37006
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 4061
Otwarte konkursy ofert 10676
Ogłoszenia 7791
2017 11969
2016 25528
Ogłoszenia archwalne 93
2011 277
2012 359
2013 407
2014 450
2015 429
Druki do pobrania 14252
Wykaz dotacji 7180
2017 2828
Wykazy dotacji archiwalne 99
2006 126
2007 112
2008 97
2009 114
2010 101
2011 114
2012 161
2013 403
2014 283
2015 340
2016 317
Tryb pozakonkursowy 2938
Ogloszenia 245896
Druki do pobrania 8352
Wykaz dotacji 12205
Komisja konkursowa 25220
Konsultacje społeczne 11540
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 18216
III kadencja RDPPWL 1739
Kadencje archiwalne 56
I kadencja RDPPWL 172
II kadencja RDPPWL 574
Regulaminy RDPPWL 1817
Nabór do RDPPWL na III kadencję 2424
KONTAKT DO RDPPWL 3552
Akty prawne 8131
Kultura 2340
Strategie i Programy 1750
Rejestr Instytucji Kultury 335
Ochrona Zabytków 1949
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 1046
Ochrona Zdrowia 8392
Strategie i programy ochrony zdrowia 10776
Programy profilaktyki zdrowotnej 851
Psychiatria 2956
KONKURS OFERT - Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego 3293
Współpraca Zagraniczna 2370
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Priorytety Współpracy Zagranicznej 190
Bezpieczeństwo 34994
Realizacja zadań obronnych 455
2014 7860
2013 1410
2015 6769
2016 3147
2017 4448
Ochrona przeciwpożarowa 3058
Ochrona przeciwpowodziowa 769
Rezerwacja biletów lotniczych 39747
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 16472

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 18040
Mapa serwisu 12574
Statystyki 16034
Kanały RSS 9233
Kontakt 150617
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu