ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 478550

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3423
Informacja o województwie 40377
Statut Województwa Lubuskiego 14009
Petycje 3945
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 1494
zbiorcze informacje o petycjach 245
złożone do Sejmiku 2170
złożone do Marszałka i Zarządu 7463
Lobbing 689
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 550
Informacje roczne 864
Sejmik Województwa 19943
Kompetencje Sejmiku 2525
Radni Województwa 4371
Zaproszenia 154
Komisje Sejmiku 1036
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 838
Komisja Budżetu i Finansów 900
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 851
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 847
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 1054
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 788
Komisja Rewizyjna 1090
Komisje Doraźne Sejmiku 1143
Interpelacje i Wnioski 2026
Rejestry Interpelacji i Wniosków 4460
Interpelacje i Wnioski Radnych 552
1. Ardelli Tadeusz 3225
2. Balcerzak Klaudiusz 3772
3. Chinalska Anna 5253
4. Ciemnoczołowski Sebastian 3754
5. Dereń Grażyna 2876
6. Fedko Edward Jan 2931
7. Fiedorowicz Czesław 3852
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 4738
9. Grabarek Grzegorz 1033
10. Jaworska Maria 1042
11. Jędrzejczak Tadeusz 1586
12. Kołodziej Zbigniew Jan 3573
13. Kościk Zbigniew 4568
14. Kowal Sławomir Jan 2321
15. Kruczkowski Józef 5168
16. Kucharska Barbara 3533
17. Maciuszonek Wacław Jan 1088
18. Marcinkiewicz Mirosław 2408
19. Mejza Łukasz 4352
20. Możejko Tomasz 1993
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 1632
22. Osińska Bożena Krystyna 1733
23. Pająk Tadeusz 1972
24. Pawlak Natalia 1413
25. Polak Elżbieta Anna 401
26. Surmacz Marek Tomasz 2372
27. Synowiec Anna 2619
28. Tomczyszyn Stanisław 379
29. Wołowicz Franciszek 2090
30. Wontor Tomasz Paweł 995
Komarnicki Władysław 2915
Zaręba Marek Bogusław 387
Paluch Robert 1202
Dajczak Władysław 2561
Sesje Sejmiku 2953
Protokoły z Sesji Sejmiku 618
V kadencja (2014-2018) 5588
IV kadencja (2010-2014) 6197
III kadencja (2006-2010) 2383
II kadencji (2002-2006) 2224
I kadencji (1998-2002) 2374
Zarząd Województwa 6700
Skład Zarządu 5455
Kompetencje Zarządu 1642
Akty prawne 3985185
Urząd Marszałkowski 6477
Kompetencje i zadania 35204
Kontakt - Departamenty i Biura 415366
Co i jak załatwić 42134
Departamenty 31733
Sprawy 30040
Regulamin organizacyjny 36990
Struktura organizacyjna 43962
Zawiadomienia 49501
Obwieszczenia 17904
Ogłoszenia 39943
Publiczny transport zbiorowy 5961
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 9822
Kontrola 1770
Procedury kontroli 176
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 1489
Kontrole zewnętrzne 257
Nadzór właścicielski 4750
Dostęp do informacji publicznej 829
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 214
Elektroniczna skrzynka podawcza 160
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 11
Tłumacz języka migowego 7020
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 2521
Praktyki u Marszałka 1361
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 496944
Aktualne 178249
W toku 116772
Wyniki 175486
Archiwalne 154283
Wyniki innych postępowań 71501
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 23337
Profil nabywcy 20574
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 1100
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 377
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 352
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 281
Dialog Techniczny 39973
Zamówienia do 30 000 Euro 75925
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 796119
Aktualne 123054
W toku 331794
Wyniki 432038
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 73052
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 68264
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 14034
Finanse i budżet województwa 18452
2017 4837
2016 16826
2015 22184
2014 32970
2013 42759
2012 50878
2011 29092
2010 19082
2009 14027
2008 14788
2007 11884
2006 13475
2005 5873
2004 6073
Sprawozdania finansowe 8344
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4354
Nowe Rachunki bankowe 6225
Poręczenia i gwarancje 2555
Rok 2009 3705
Rok 2007 3364
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5158
Majątek (mienie) województwa 5247
Nieruchomości 159199
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 8404
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 3676
Informacje o stanie mienia 215
Dokumenty programowe Województwa Lubuskiego 10157
Główne dokumenty programowe 1409
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 882
Programy strategiczne w zakresie ochrony zdrowia 623
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego 0
Programy ochrony powietrza 1
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 403
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 243
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 721
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 359
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 187
Dokumenty programowe branżowe 209
Strategia Energetyki 314
Strategia Polityki Społecznej 249
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 398
Programy Polityki Społecznej 685
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 1197
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 173
Plan transportowy 802
Strategia Rozwoju Kultury 234
Program Ochrony Środowiska 127
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 944
Studium Integracji 4001
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 1345
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 1311
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 4991
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 2064
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 6668
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 4725
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 624
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 436
Plany 1826
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 11594
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 0
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 0
Strategie 4094
Strategia Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost 1078
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 440
Projekty 994
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 891
Oświadczenia majątkowe 420128
Druki oświadczeń majątkowych 23217
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 285643
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1223
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 16850
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 5113
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 4559
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 2659
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 2755
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 2735
Koniec kadencji 2006-2010 1294
Początek kadencji 2010-2014 1275
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 57417
Ochrona Środowiska 107519
Raporty wojewódzkie 4435
Rejestr Informacji o Środowisku 8756
Stacje Demontażu Pojazdów 7733
Punkty Zbierania Pojazdów 3934
Polityka Społeczna 4773
Stypendia Marszałka 16186
Ośrodki adopcyjne 2327
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 1091
Organizacje Pozarządowe 25497
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 34712
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 3857
Otwarte konkursy ofert 10674
Ogłoszenia 7787
2017 8563
2016 23985
Ogłoszenia archwalne 24
2011 32
2012 26
2013 25
2014 45
2015 37
Druki do pobrania 13542
Wykaz dotacji 7167
2017 1802
Wykazy dotacji archiwalne 21
2006 28
2007 24
2008 25
2009 23
2010 26
2011 22
2012 29
2013 32
2014 33
2015 32
2016 32
Tryb pozakonkursowy 2930
Ogloszenia 231185
Druki do pobrania 7707
Wykaz dotacji 11197
Komisja konkursowa 23742
Konsultacje społeczne 10970
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 17688
III kadencja RDPPWL 1413
Kadencje archiwalne 15
I kadencja RDPPWL 18
II kadencja RDPPWL 88
Regulaminy RDPPWL 1616
Nabór do RDPPWL na III kadencję 2125
KONTAKT DO RDPPWL 3382
Akty prawne 7732
Kultura 2261
Strategie i Programy 532
Rejestr Instytucji Kultury 109
Ochrona Zabytków 1357
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 686
Ochrona Zdrowia 8272
Strategie i programy ochrony zdrowia 8725
Programy profilaktyki zdrowotnej 549
Psychiatria 2689
Współpraca Zagraniczna 1766
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Priorytety Współpracy Zagranicznej 99
Bezpieczeństwo 33195
Realizacja zadań obronnych 361
2014 7567
2013 1359
2015 6351
2016 2844
2017 3435
Ochrona przeciwpożarowa 2679
Ochrona przeciwpowodziowa 525
Rezerwacja biletów lotniczych 38236
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 15586

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 17226
Mapa serwisu 11830
Statystyki 15262
Kanały RSS 8649
Kontakt 141354
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu