ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 966612

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3430
Informacja o województwie 56814
Statut Województwa Lubuskiego 18109
Petycje 11531
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 5183
Zbiorcze informacje o petycjach 3617
Złożone do Sejmiku 6356
Złożone do Marszałka i Zarządu 34686
Lobbing 819
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 3693
Informacje roczne 2549
Rady i organy doradcze 4687
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 1743
Skład Rady 968
Kompetencje i Zadania 1683
Uchwały i Dezyderaty 928
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 8
Kompetencje i Zadania 1713
Informacje Bieżące 2822
Skład Prezydium 971
Skład Rady 953
Uchwały WRDS 1362
Stanowiska i Opinie 1306
Zarząd Województwa 6998
Skład Zarządu 20871
Kompetencje Zarządu 4088
Akty prawne 5973365
Urząd Marszałkowski 14061
Kompetencje i zadania 53072
Kontakt - Departamenty i Biura 559939
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 12570
Co i jak załatwić 64622
Departamenty 95555
Sprawy 86254
Statut Urzędu 2801
Regulamin organizacyjny 48322
Struktura organizacyjna 52299
Zawiadomienia 111217
Obwieszczenia 55212
Ogłoszenia 107673
Publiczny transport zbiorowy 13651
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 14443
Kontrola 4168
Procedury kontroli 2388
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 10580
Kontrole zewnętrzne 3929
Dostęp do informacji publicznej 5421
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2800
Ochrona Danych Osobowych 1474
Elektroniczna skrzynka podawcza 3004
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 29
Tłumacz języka migowego 21797
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 6924
Praktyki u Marszałka 6367
Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego - On-Line 0
Sejmik Województwa 24353
Kompetencje Sejmiku 16177
Radni Województwa 11134
Oświadczenie Klubów Radnych art. 23 ust. 3a ustawy o samorządzie województwa 99
VI kadencja (2018-2023) 113
Zaproszenia na sesje 4909
Komisje Sejmiku 2481
VI kadencja (2018-2023) 394
V kadencja (2014-2018) 196
Interpelacje i zapytania Radnych 3091
Rejestry Interpelacji i zapytań 12644
Interpelacje i zapytania Radnych kadencji 2018-2023 228
1. ARDELLI Tadeusz 97
2. CHINALSKA Anna 135
3. CIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 68
4. CIEŚLAK Marek 65
5. FEDKO Edward Jan 70
6. GOŚNIOWSKA-KOLA Małgorzata Barbara 266
7. HARĘŹLAK Wioleta 55
8. HATKA Helena 50
9. JABŁOŃSKI Marcin Artur 70
10. JAWORSKA Maria 55
11. JĘDRZEJCZAK Tadeusz 48
12. KOŁODZIEJ Zbigniew Jan 69
13. KOŚCIK Zbigniew 68
14. KOWAL Sławomir Jan 115
15. KULCZYCKA Beata Katarzyna 63
16. ŁATWIŃSKI Kazimierz 99
17. MACIUSZONEK Wacław Jan 57
18. MARCINKIEWICZ Mirosław 62
19. MEJZA Łukasz 70
20. MOTOWIDEŁKO Bogusław 77
21. MROZEK Aleksandra 153
22. PALUCH-SŁOWIŃSKA Małgorzata Beata 66
23. PŁONKA Elżbieta Teresa 64
24. POLAK Elżbieta Anna 63
25. POTĘGA Grzegorz Michał 55
26. SURMACZ Marek Tomasz 63
27. SYNOWIEC Anna 65
28. ŚWIREPO Jan 94
29. TOMCZYSZYN Stanisław 45
30. WIERCHOWICZ Jerzy 67
Interpelacje i wnioski Radnych kadencji 2014-2018 2444
1. Ardelli Tadeusz 8917
2. Balcerzak Klaudiusz 8427
3. Chinalska Anna 13400
4. Ciemnoczołowski Sebastian 8535
5. Dereń Grażyna 6512
6. Fedko Edward Jan 8241
7. Fiedorowicz Czesław 10188
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 12452
9. Grabarek Grzegorz 3807
10. Jaworska Maria 2366
11. Jędrzejczak Tadeusz 2790
12. Kołodziej Zbigniew Jan 7865
13. Kościk Zbigniew 10145
14. Kowal Sławomir Jan 6192
15. Kruczkowski Józef 14300
16. Kucharska Barbara 7268
17. Maciuszonek Wacław Jan 2680
18. Marcinkiewicz Mirosław 6196
19. Mejza Łukasz 11231
20. Możejko Tomasz 5148
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 5282
22. Osińska Bożena Krystyna 3978
23. Pająk Tadeusz 4239
24. Pawlak Natalia 3890
25. Polak Elżbieta Anna 1001
26. Surmacz Marek Tomasz 5169
27. Synowiec Anna 6501
28. Tomczyszyn Stanisław 972
29. Wołowicz Franciszek 4867
30. Wontor Tomasz Paweł 2558
Komarnicki Władysław 6236
Zaręba Marek Bogusław 925
Paluch Robert 2919
Dajczak Władysław 5479
Sesje Sejmiku 4203
Protokoły z Sesji Sejmiku 1272
VI kadencja (2018-2023) 137
V kadencja (2014-2018) 15925
IV kadencja (2010-2014) 12773
III kadencja (2006-2010) 4946
II kadencji (2002-2006) 4736
I kadencji (1998-2002) 4561
Imienne wykazy głosowań radnych 79
VI kadencja (2018-2023) 210
Kontakt - departamenty i biura 0
Zamówienia publiczne 522723
Aktualne 390341
W toku 180290
Wyniki 249552
Archiwalne 230288
Profil nabywcy 29619
Dialog Techniczny 76741
Zamówienia do 30 000 Euro 147599
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019 310
zamówienia publiczne - ePlatforma 27
Finanse i budżet województwa 25691
2019 2068
2018 10094
2017 21804
2016 34912
2015 32542
2014 42093
2013 51801
2012 57569
2011 35998
2010 25675
2009 17748
2008 19225
2007 14740
2006 16751
2005 7603
2004 7862
Sprawozdania finansowe 13138
Dokumenty programowe województwa lubuskiego 26227
Główne dokumenty programowe 2770
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 5006
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 2146
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 2895
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 2012
Kontrakt Terytorialny 1646
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz.Urz.Woj. Lub 2018.1163) 2579
Dokumenty programowe branżowe 1256
Strategia Energetyki 4845
Strategia Polityki Społecznej 2148
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 1362
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 2722
Programy Polityki Społecznej 4515
Strategia Rozwoju Kultury 2049
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 3352
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 1424
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 13922
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1433
Plan transportowy 5501
Strategia Rozwoju Portu Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 1087
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 1044
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 1500
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 1293
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 2161
Studium Integracji - współpraca transgraniczna 9284
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 3552
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 3519
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 10899
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 5090
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 13462
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 10955
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 4459
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 4978
Plany 3209
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 27378
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 5
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 9
Projekty - konsultacje społeczne 2852
Oświadczenia majątkowe 518932
Druki oświadczeń majątkowych 41974
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 573624
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 2284
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 31234
Początek kadencji 2010-2014 2526
Majątek (mienie) województwa 11957
Nieruchomości 301527
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 21569
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 8649
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 686
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 166
Informacje o stanie mienia 8078
Nadzór właścicielski 243
Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 76585
Nabory i konkursy na wolne stanowiska 991289
Aktualne 167747
W toku 417841
Wyniki 567319
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 89009
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 109064
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 86032
Polityka społeczna 10500
Stypendia Marszałka 49971
Ośrodki adopcyjne 5373
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 3722
Organizacje pozarządowe 26442
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 61560
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 6770
Otwarte konkursy ofert 10731
Ogłoszenia 7900
2019 7523
2018 53601
2017 31640
2016 32985
2015 710
2014 544
2013 582
2012 595
2011 399
Druki do pobrania 21574
Wykaz dotacji 7239
2018 10423
2017 12114
Wykazy dotacji archiwalne 763
2006 1066
2007 1031
2008 1064
2009 1115
2010 1148
2011 1074
2012 1730
2013 3476
2014 2821
2015 3385
2016 3951
Tryb pozakonkursowy 2968
Ogloszenia 376431
Druki do pobrania 12998
Wykaz dotacji 22794
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 1481
Komisja konkursowa 39229
Konsultacje społeczne 15718
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 21729
III kadencja RDPPWL 4099
Kadencje archiwalne 415
I kadencja RDPPWL 1596
II kadencja RDPPWL 5556
Regulaminy RDPPWL 3267
Nabór do RDPPWL na III kadencję 4188
KONTAKT DO RDPPWL 4626
Akty prawne 12887
Współpraca zagraniczna 2890
Priorytety Współpracy Zagranicznej 5986
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Kultura 2616
Strategie i Programy 13674
Rejestr Instytucji Kultury 2932
Ochrona Zabytków 9243
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 4519
Ochrona środowiska 203308
Raporty wojewódzkie 10349
Wykaz danych o środowisku 12515
Stacje Demontażu Pojazdów 11751
Punkty Zbierania Pojazdów 5616
Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami-BDO 265
Ochrona zdrowia 8670
Strategie i programy ochrony zdrowia 27999
Programy profilaktyki zdrowotnej 3510
Psychiatria 6763
Projekt "Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom ..." 5892
Konsultacje społeczne 1530
Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich 10933
In vitro 2570
Bezpieczeństwo 43365
Realizacja zadań obronnych 1185
2014 9466
2013 1751
2015 8770
2016 5707
2017 8808
2018 1396
2019 94
Ochrona przeciwpożarowa 6143
Zastrzeganie dokumentów 78
Rezerwacja biletów lotniczych 46720
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 22062
Wybory samorządowe 2018 3995
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 1523
Wojewódzka Komisja Wyborcza 1618
WYNIKI WYBORÓW DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 910

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 23178
Mapa serwisu 15746
Statystyki 21330
Kanały RSS 11994
Kontakt 221080
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu