ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 447023

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3396
Informacja o województwie 38949
Statut Województwa Lubuskiego 13633
Petycje 3393
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 1131
zbiorcze informacje o petycjach 49
złożone do Sejmiku 1940
złożone do Marszałka i Zarządu 6653
Lobbing 666
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 326
Informacje roczne 769
Sejmik Województwa 19056
Kompetencje Sejmiku 1269
Radni Województwa 3838
Sesje Sejmiku 2789
Protokoły z Sesji Sejmiku 559
V kadencja (2014-2018) 4735
IV kadencja (2010-2014) 5550
III kadencja (2006-2010) 2119
II kadencji (2002-2006) 2000
I kadencji (1998-2002) 2146
Komisje Sejmiku 900
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 738
Komisja Budżetu i Finansów 789
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 741
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 740
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 894
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 700
Komisja Rewizyjna 936
Komisje Doraźne Sejmiku 988
Interpelacje i Wnioski 1902
Rejestry Interpelacji i Wniosków 3857
Interpelacje i Wnioski Radnych 443
1. Ardelli Tadeusz 2906
2. Balcerzak Klaudiusz 3447
3. Chinalska Anna 4847
4. Ciemnoczołowski Sebastian 3474
5. Dereń Grażyna 2559
6. Fedko Edward Jan 2647
7. Fiedorowicz Czesław 3466
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 4303
9. Grabarek Grzegorz 899
10. Jaworska Maria 928
11. Jędrzejczak Tadeusz 1441
12. Kołodziej Zbigniew Jan 3223
13. Kościk Zbigniew 4212
14. Kowal Sławomir Jan 2036
15. Kruczkowski Józef 4705
16. Kucharska Barbara 3242
17. Maciuszonek Wacław Jan 953
18. Marcinkiewicz Mirosław 2132
19. Mejza Łukasz 3982
20. Możejko Tomasz 1724
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 1391
22. Osińska Bożena Krystyna 1550
23. Pająk Tadeusz 1799
24. Pawlak Natalia 1237
25. Polak Elżbieta Anna 339
26. Surmacz Marek Tomasz 2116
27. Synowiec Anna 2361
28. Tomczyszyn Stanisław 325
29. Wołowicz Franciszek 1862
30. Wontor Tomasz Paweł 850
Komarnicki Władysław 2685
Zaręba Marek Bogusław 329
Paluch Robert 1076
Dajczak Władysław 2373
Zarząd Województwa 6628
Skład Zarządu 4167
Kompetencje Zarządu 1504
Akty prawne 3931099
Urząd Marszałkowski 6211
Kompetencje i zadania 33956
Kontakt - Departamenty i Biura 401390
Co i jak załatwić 39928
Departamenty 28048
Sprawy 27212
Regulamin organizacyjny 36254
Struktura organizacyjna 43313
Zawiadomienia 46268
Obwieszczenia 16087
Ogłoszenia 36388
Publiczny transport zbiorowy 5444
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 9508
Kontrola 1506
Procedury kontroli 50
2017 310
2016 967
2015 1383
2014 1099
2013 2276
2012 1903
2011 2901
2010 1486
2009 953
2008 864
Nadzór właścicielski 4263
Dostęp do informacji publicznej 552
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 41
Elektroniczna skrzynka podawcza 0
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 10
Tłumacz języka migowego 6175
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 2311
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 493785
Aktualne 163479
W toku 111586
Wyniki 168413
Archiwalne 146822
Wyniki innych postępowań 68394
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 23123
Profil nabywcy 19969
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 738
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 288
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 265
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 220
Dialog Techniczny 36936
Zamówienia do 30 000 Euro 71124
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 779330
Aktualne 119434
W toku 322493
Wyniki 419857
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 71646
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 65923
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 8312
Finanse i budżet województwa 17696
2017 3458
2016 15119
2015 21373
2013 42146
2014 32253
2011 28547
2012 50231
2010 17883
2009 12804
2008 13498
2006 12554
2005 5525
2004 5707
Sprawozdania finansowe 7715
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4231
2007 11204
Nowe Rachunki bankowe 6026
Poręczenia i gwarancje 2453
Rok 2009 3579
Rok 2007 3245
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5026
Majątek (mienie) województwa 4488
Nieruchomości 151028
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 7221
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 3287
Dokumenty programowe Województwa Lubuskiego 8598
Główne dokumenty programowe 1157
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 711
Programy strategiczne w zakresie ochrony zdrowia 402
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego 0
Programy ochrony powietrza 0
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2013-2016 195
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 120
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 314
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 151
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 74
Dokumenty programowe branżowe 68
Strategia Energetyki 128
Strategia Polityki Społecznej 92
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 137
Programy Polityki Społecznej 268
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 199
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 72
Plan transportowy 389
Strategia Rozwoju Kultury 83
Program Ochrony Środowiska 31
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 772
Studium Integracji 3414
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 1193
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 1149
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 4552
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 1704
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 4922
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 4213
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 264
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 171
Plany 1381
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 9492
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 0
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 0
Strategie 3330
Strategia Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost 969
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 281
Projekty 864
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 756
Oświadczenia majątkowe 408748
Druki oświadczeń majątkowych 20844
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 268692
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1117
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 15822
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 4766
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 4226
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 2395
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 2547
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 2457
Koniec kadencji 2006-2010 1161
Początek kadencji 2010-2014 1173
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 55444
Ochrona Środowiska 102097
Raporty wojewódzkie 4080
Rejestr Informacji o Środowisku 8546
Stacje Demontażu Pojazdów 7424
Punkty Zbierania Pojazdów 3809
Polityka Społeczna 4281
Stypendia Marszałka 15094
Ośrodki adopcyjne 2126
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 859
Organizacje Pozarządowe 25422
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 32755
Regulamin postepowania w sprawach o udzielenie dotacji 7190
Otwarte konkursy ofert 10667
Ogłoszenia 7777
2011 9576
2012 17381
2013 34241
2014 43732
2015 44159
2016 22855
2017 5291
Druki do pobrania 13036
Wykaz dotacji 7162
2006 3090
2007 r. 3070
2008 r. 3127
2009 r. 3408
2010 r. 3556
2011 r. 3303
2012 r. 6364
2013 r. 20918
2014 r. 11573
2015 r. 17154
2016 r. 8168
2017 r. 994
Tryb pozakonkursowy 2921
Ogloszenia 221590
Druki do pobrania 7341
Wykaz dotacji 10504
Komisja konkursowa 23070
Konsultacje społeczne 10614
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 17429
I kadencja RDPPWL 5387
II kadencja RDPPWL 15621
III kadencja RDPPWL 1244
KONTAKT DO RDPPWL 3273
Regulaminy RDPPWL 1503
Nabór do RDPPWL na III kadencję 1890
Akty prawne 7466
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 3657
Kultura 2114
Ochrona Zabytków 918
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 567
Konsultacje społeczne 140
Ochrona Zdrowia 7770
Strategie i programy ochrony zdrowia 8005
Przymus bezpośredni 2498
Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 49
Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 28
Informator o dostępnych w województwie lubuskim formach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi 326
Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego 395
Współpraca Zagraniczna 1514
Bezpieczeństwo 32176
Realizacja zadań obronnych 289
2014 7389
2013 1297
2015 6082
2016 2592
2017 2502
Ochrona przeciwpożarowa 2447
Ochrona przeciwpowodziowa 429
Rezerwacja biletów lotniczych 36849
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 15031

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 16469
Mapa serwisu 11374
Statystyki 14363
Kanały RSS 8292
Kontakt 134626
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu