ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 952841

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3428
Informacja o województwie 54148
Statut Województwa Lubuskiego 17452
Petycje 10526
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 4639
Zbiorcze informacje o petycjach 3163
Złożone do Sejmiku 5737
Złożone do Marszałka i Zarządu 29452
Lobbing 809
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 3252
Informacje roczne 2268
Rady i Organy Doradcze 3657
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 997
Skład Rady 713
Kompetencje i Zadania 1289
Uchwały i Dezyderaty 726
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 6
Kompetencje i Zadania 1300
Informacje Bieżące 1567
Skład Prezydium 664
Skład Rady 661
Uchwały WRDS 930
Stanowiska i Opinie 964
Zarząd Województwa 6962
Skład Zarządu 17937
Kompetencje Zarządu 3593
Akty prawne 5465454
Urząd Marszałkowski 12893
Kompetencje i zadania 49079
Kontakt - Departamenty i Biura 532764
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 10288
Co i jak załatwić 57587
Departamenty 79056
Sprawy 70726
Statut Urzędu 2333
Regulamin organizacyjny 46675
Struktura organizacyjna 50829
Zawiadomienia 100726
Obwieszczenia 49306
Ogłoszenia 94943
Publiczny transport zbiorowy 12756
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 13860
Kontrola 3804
Procedury kontroli 1741
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 8937
Kontrole zewnętrzne 3130
Nadzór właścicielski 13470
Dostęp do informacji publicznej 4678
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2431
Inspektor Ochrony Danych 704
Elektroniczna skrzynka podawcza 2519
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 28
Tłumacz języka migowego 20017
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 6369
Praktyki u Marszałka 5759
Sejmik Województwa 23584
Kompetencje Sejmiku 13720
Radni Województwa 9432
Zaproszenia 4065
Komisje Sejmiku 2185
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 2133
Komisja Budżetu i Finansów 2266
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 2019
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2037
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 2368
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 2074
Komisja Rewizyjna 2627
Komisje Doraźne Sejmiku 3110
Interpelacje i Wnioski 2784
Rejestry Interpelacji i Wniosków 10775
Interpelacje i Wnioski Radnych 2118
1. Ardelli Tadeusz 8110
2. Balcerzak Klaudiusz 7590
3. Chinalska Anna 11950
4. Ciemnoczołowski Sebastian 7725
5. Dereń Grażyna 5743
6. Fedko Edward Jan 7515
7. Fiedorowicz Czesław 9144
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 11489
9. Grabarek Grzegorz 3151
10. Jaworska Maria 2171
11. Jędrzejczak Tadeusz 2612
12. Kołodziej Zbigniew Jan 7155
13. Kościk Zbigniew 9273
14. Kowal Sławomir Jan 5631
15. Kruczkowski Józef 13011
16. Kucharska Barbara 6610
17. Maciuszonek Wacław Jan 2369
18. Marcinkiewicz Mirosław 5620
19. Mejza Łukasz 9978
20. Możejko Tomasz 4661
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 4674
22. Osińska Bożena Krystyna 3585
23. Pająk Tadeusz 3879
24. Pawlak Natalia 3314
25. Polak Elżbieta Anna 930
26. Surmacz Marek Tomasz 4804
27. Synowiec Anna 6065
28. Tomczyszyn Stanisław 898
29. Wołowicz Franciszek 4540
30. Wontor Tomasz Paweł 2359
Komarnicki Władysław 5773
Zaręba Marek Bogusław 842
Paluch Robert 2608
Dajczak Władysław 5015
Sesje Sejmiku 4058
Protokoły z Sesji Sejmiku 1171
V kadencja (2014-2018) 14330
IV kadencja (2010-2014) 11963
III kadencja (2006-2010) 4557
II kadencji (2002-2006) 4377
I kadencji (1998-2002) 4158
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 516401
Aktualne 350955
W toku 165297
Wyniki 234897
Archiwalne 212012
Wyniki innych postępowań 143279
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 25151
Profil nabywcy 28231
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 4689
Dialog Techniczny 70379
Zamówienia do 30 000 Euro 132851
Finanse i budżet województwa 24601
2018 7366
2017 19423
2016 32708
2015 30963
2014 40795
2013 50347
2012 56568
2011 34940
2010 24804
2009 16854
2008 18314
2007 14145
2006 16256
2005 7283
2004 7529
Sprawozdanie o zaległych należnościach 5578
Sprawozdania finansowe 12276
Poręczenia i gwarancje 3261
Rok 2009 4639
Rok 2007 4217
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 6281
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 23596
Główne dokumenty programowe 2604
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 4134
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 1740
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 2517
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 1488
Kontrakt Terytorialny 1262
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz.Urz.Woj. Lub 2018.1163) 1367
Dokumenty programowe branżowe 1099
Strategia Energetyki 3825
Strategia Polityki Społecznej 1799
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 1000
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 2043
Programy Polityki Społecznej 3804
Strategia Rozwoju Kultury 1712
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 2824
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 965
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 11183
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1218
Plan transportowy 4688
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 809
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 759
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 1068
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 910
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1993
Studium Integracji - współpraca transgraniczna 8334
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 3224
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 3189
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 10182
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 4669
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 12590
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 10415
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 3732
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 4269
Plany 3047
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 25504
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 4
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 7
Projekty - konsultacje społeczne 2536
Oświadczenia majątkowe 498506
Druki oświadczeń majątkowych 38677
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 505354
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 2088
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 29905
Początek kadencji 2010-2014 2272
Majątek (mienie) województwa 11078
Nieruchomości 271347
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18565
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 7618
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 415
Informacje o stanie mienia 7048
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 74182
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 959128
Aktualne 160622
W toku 402454
Wyniki 544629
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 86069
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 101698
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 71819
Polityka Społeczna 9483
Stypendia Marszałka 42455
Ośrodki adopcyjne 4925
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 3315
Kultura 2563
Strategie i Programy 11233
Rejestr Instytucji Kultury 2274
Ochrona Zabytków 7159
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 3978
Organizacje Pozarządowe 26236
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 56187
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 6312
Otwarte konkursy ofert 10697
Ogłoszenia 7895
2018 43897
2017 30134
2016 32068
2015 208
2014 227
2013 221
2012 212
2011 164
Druki do pobrania 19943
Wykaz dotacji 7228
2018 7654
2017 11183
Wykazy dotacji archiwalne 615
2006 866
2007 844
2008 858
2009 864
2010 949
2011 887
2012 1427
2013 2739
2014 2296
2015 2729
2016 3238
Tryb pozakonkursowy 2959
Ogloszenia 340703
Druki do pobrania 11881
Wykaz dotacji 19854
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 1174
Komisja konkursowa 36495
Konsultacje społeczne 14703
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 21112
III kadencja RDPPWL 3565
Kadencje archiwalne 360
I kadencja RDPPWL 1324
II kadencja RDPPWL 4528
Regulaminy RDPPWL 3009
Nabór do RDPPWL na III kadencję 3831
KONTAKT DO RDPPWL 4371
Akty prawne 11914
Współpraca Zagraniczna 2798
Priorytety Współpracy Zagranicznej 4839
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Środowiska 185260
Raporty wojewódzkie 9418
Rejestr Informacji o Środowisku 11815
Stacje Demontażu Pojazdów 10955
Punkty Zbierania Pojazdów 5344
Ochrona Zdrowia 8638
Strategie i programy ochrony zdrowia 24988
Programy profilaktyki zdrowotnej 3070
Psychiatria 5905
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych w zakresie profilaktyki nowotworowej 5547
Konsultacje społeczne 732
Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich 8378
In vitro 1450
Bezpieczeństwo 41992
Realizacja zadań obronnych 1022
2014 9140
2013 1695
2015 8390
2016 5281
2017 8117
2018 906
Ochrona przeciwpożarowa 5691
Rezerwacja biletów lotniczych 45697
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 20994
Wybory samorządowe 2018 2120
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 1013
Wojewódzka Komisja Wyborcza 1078

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 22297
Mapa serwisu 15229
Statystyki 20063
Kanały RSS 11591
Kontakt 203277
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu