ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 521036

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3423
Informacja o województwie 41207
Statut Województwa Lubuskiego 14249
Petycje 4374
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 1737
zbiorcze informacje o petycjach 325
złożone do Sejmiku 2386
złożone do Marszałka i Zarządu 7892
Lobbing 705
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 757
Informacje roczne 927
Sejmik Województwa 20184
Kompetencje Sejmiku 3377
Radni Województwa 4582
Zaproszenia 313
Komisje Sejmiku 1095
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 893
Komisja Budżetu i Finansów 972
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 902
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 899
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 1140
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 846
Komisja Rewizyjna 1167
Komisje Doraźne Sejmiku 1247
Interpelacje i Wnioski 2076
Rejestry Interpelacji i Wniosków 4787
Interpelacje i Wnioski Radnych 635
1. Ardelli Tadeusz 3526
2. Balcerzak Klaudiusz 3919
3. Chinalska Anna 5541
4. Ciemnoczołowski Sebastian 3929
5. Dereń Grażyna 3043
6. Fedko Edward Jan 3101
7. Fiedorowicz Czesław 4071
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 5143
9. Grabarek Grzegorz 1123
10. Jaworska Maria 1088
11. Jędrzejczak Tadeusz 1654
12. Kołodziej Zbigniew Jan 3724
13. Kościk Zbigniew 4861
14. Kowal Sławomir Jan 2503
15. Kruczkowski Józef 5476
16. Kucharska Barbara 3702
17. Maciuszonek Wacław Jan 1135
18. Marcinkiewicz Mirosław 2513
19. Mejza Łukasz 4619
20. Możejko Tomasz 2100
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 1734
22. Osińska Bożena Krystyna 1844
23. Pająk Tadeusz 2073
24. Pawlak Natalia 1483
25. Polak Elżbieta Anna 512
26. Surmacz Marek Tomasz 2478
27. Synowiec Anna 2747
28. Tomczyszyn Stanisław 404
29. Wołowicz Franciszek 2196
30. Wontor Tomasz Paweł 1069
Komarnicki Władysław 3058
Zaręba Marek Bogusław 420
Paluch Robert 1271
Dajczak Władysław 2678
Sesje Sejmiku 3015
Protokoły z Sesji Sejmiku 660
V kadencja (2014-2018) 6045
IV kadencja (2010-2014) 6536
III kadencja (2006-2010) 2490
II kadencji (2002-2006) 2353
I kadencji (1998-2002) 2448
Zarząd Województwa 6727
Skład Zarządu 6246
Kompetencje Zarządu 1740
Akty prawne 4077842
Urząd Marszałkowski 6954
Kompetencje i zadania 36161
Kontakt - Departamenty i Biura 422645
Co i jak załatwić 42965
Departamenty 34015
Sprawy 32414
Regulamin organizacyjny 37631
Struktura organizacyjna 44404
Zawiadomienia 52213
Obwieszczenia 19145
Ogłoszenia 42387
Publiczny transport zbiorowy 6339
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 10078
Kontrola 1973
Procedury kontroli 232
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 1938
Kontrole zewnętrzne 358
Nadzór właścicielski 5143
Dostęp do informacji publicznej 1087
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 385
Elektroniczna skrzynka podawcza 319
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 12
Tłumacz języka migowego 7965
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 3050
Praktyki u Marszałka 1693
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 498821
Aktualne 188449
W toku 121177
Wyniki 180870
Archiwalne 160167
Wyniki innych postępowań 74672
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 23494
Profil nabywcy 21065
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 1327
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 431
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 417
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 330
Dialog Techniczny 41471
Zamówienia do 30 000 Euro 78397
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 803980
Aktualne 124798
W toku 336049
Wyniki 441529
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 73980
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 69385
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 16592
Finanse i budżet województwa 18989
2017 5552
2016 18082
2015 22843
2014 33520
2013 43223
2012 51383
2011 29490
2010 19496
2009 14254
2008 15015
2007 12080
2006 13730
2005 6016
2004 6242
Sprawozdania finansowe 8642
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4451
Nowe Rachunki bankowe 6336
Poręczenia i gwarancje 2598
Rok 2009 3768
Rok 2007 3425
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5249
Majątek (mienie) województwa 5740
Nieruchomości 165852
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9118
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 3878
Informacje o stanie mienia 1624
Dokumenty programowe Województwa Lubuskiego 10939
Główne dokumenty programowe 1512
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 991
Programy strategiczne w zakresie ochrony zdrowia 747
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego 0
Programy ochrony powietrza 1
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 492
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 318
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 893
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 475
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 236
Dokumenty programowe branżowe 269
Strategia Energetyki 421
Strategia Polityki Społecznej 314
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 487
Programy Polityki Społecznej 896
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 1586
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 224
Plan transportowy 1030
Strategia Rozwoju Kultury 300
Program Ochrony Środowiska 167
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1038
Studium Integracji 4218
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 1450
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 1420
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 5275
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 2184
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 6928
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 4969
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 799
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 627
Plany 2031
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 12551
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 0
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 0
Strategie 4581
Strategia Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost 1151
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 552
Projekty 1115
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 979
Oświadczenia majątkowe 426802
Druki oświadczeń majątkowych 24338
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 299175
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1289
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 17593
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 5396
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 4784
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 2811
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 2898
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 2882
Koniec kadencji 2006-2010 1369
Początek kadencji 2010-2014 1341
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 58498
Ochrona Środowiska 110608
Raporty wojewódzkie 4655
Rejestr Informacji o Środowisku 8888
Stacje Demontażu Pojazdów 7949
Punkty Zbierania Pojazdów 3993
Polityka Społeczna 5109
Stypendia Marszałka 16820
Ośrodki adopcyjne 2452
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 1234
Organizacje Pozarządowe 25531
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 35606
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 3936
Otwarte konkursy ofert 10675
Ogłoszenia 7790
2017 10001
2016 24526
Ogłoszenia archwalne 46
2011 160
2012 249
2013 294
2014 279
2015 262
Druki do pobrania 13793
Wykaz dotacji 7169
2017 2358
Wykazy dotacji archiwalne 42
2006 58
2007 56
2008 60
2009 59
2010 60
2011 54
2012 93
2013 271
2014 171
2015 207
2016 199
Tryb pozakonkursowy 2932
Ogloszenia 237366
Druki do pobrania 7995
Wykaz dotacji 11677
Komisja konkursowa 24367
Konsultacje społeczne 11179
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 17863
III kadencja RDPPWL 1545
Kadencje archiwalne 29
I kadencja RDPPWL 106
II kadencja RDPPWL 336
Regulaminy RDPPWL 1684
Nabór do RDPPWL na III kadencję 2223
KONTAKT DO RDPPWL 3437
Akty prawne 7891
Kultura 2290
Strategie i Programy 1043
Rejestr Instytucji Kultury 167
Ochrona Zabytków 1609
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 809
Ochrona Zdrowia 8315
Strategie i programy ochrony zdrowia 9574
Programy profilaktyki zdrowotnej 649
Psychiatria 2809
Współpraca Zagraniczna 2038
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Priorytety Współpracy Zagranicznej 126
Bezpieczeństwo 33965
Realizacja zadań obronnych 393
2014 7674
2013 1381
2015 6501
2016 2954
2017 3819
Ochrona przeciwpożarowa 2801
Ochrona przeciwpowodziowa 622
Rezerwacja biletów lotniczych 38790
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 15990

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 17603
Mapa serwisu 12193
Statystyki 15625
Kanały RSS 8926
Kontakt 145494
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu