ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

- Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Wydział Organizacji i Nadzoru (Departament Organizacyjno - Prawny)

Dopłaty do przewozów – finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów przewoźnikom, wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie

Wydział Ekonomiczny (Departament Infrastruktury i Komunikacji)

Informacja dotycząca procedury ubiegania się o zezwolenie na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym

Wydział Zasobów Przyrodniczych

Informacja dotycząca procedury ustanawiania lub zniesienia obrębu ochronnego

Wydział Zasobów Przyrodniczych

Informacja dotycząca procedury ustanawiania lub zniesienia obrębu hodowlanego

Wydział Zasobów Przyrodniczych

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o wyniku dokonanej oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiazku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub, że takiej oceny nie dokonano

Wydział Zasobów Przyrodniczych

Informacja w sprawie zwolnienia uprawnionego do rybactwa od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznanie zbiornika wodnego za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej

Wydział Zasobów Przyrodniczych

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych

Wydział Nadzoru i Kontroli (Departament Ochrony Zdrowia)

Procedura ubiegania się o zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa lubuskiego

Stanowisko ds. zezwoleń, rejestrów i spraw organizacyjnych (Departament Infrastruktury Społecznej)

Program udrażniania wód płynacych

Wydział Zasobów Przyrodniczych

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie kontraktacji skupu maku

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych –

Wydział Rolnictwa

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji -

Wydział Rolnictwa

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych

Wydział Rolnictwa

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - rekultywacja na cele rolnicze gruntów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych, które utraciły lub zmniejszyły wartość użytkową wskutek działalności nieustalonych osób -

Wydział Rolnictwa

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej; ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb; usuwanie kamieni i odkrzaczanie

Wydział Rolnictwa

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo - badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych -

Wydział Rolnictwa

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz badań płodów rolnych uzyskiwanych na obszarach ograniczonego użytkowania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Wydział Rolnictwa

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania –

Wydział Rolnictwa

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej -wykonanie zastępcze obowiązków o których mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych -

Wydział Rolnictwa

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wydział Zasobów Przyrodniczych

Wpis do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Wydział Drogownictwa (Departament Infrastruktury i Komunikacji)

Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Wydział Nadzoru i Kontroli (Departament Ochrony Zdrowia)

Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Wydział Drogownictwa (Departament Infrastruktury i Komunikacji)

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Wydział Transportu i Infrastruktury (Departament Infrastruktury i Komunikacji)

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Wydział Drogownictwa (Departament Infrastruktury i Komunikacji)

Zasady i tryb postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa Lubuskiego związanymi z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej

Wydział Rolnictwa

Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu lub jej zmian

Wydział Drogownictwa (Departament Infrastruktury i Komunikacji)

Zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi wojewódzkiej w sposób szczególny

Wydział Drogownictwa (Departament Infrastruktury i Komunikacji)
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu