ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Opłaty za korzystanie ze środowiska i inne

Szczegóły informacji

Opłaty za korzystanie ze środowiska i inne

Wydział: Wydział Opłat Środowiskowych

Ogłoszono dnia: 2012-07-30 09:23:45

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

patrz "Uwagi"

Miejsce załatwienia

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
osobiście: kancelaria ogólna Urzędu (parter)
 
Urzędnicy nie moga przyjmować dokumentów, podań czy deklaracji osobiście, wszelka korespondencja powinna trafić do kancelarii ogólnej.
 
Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek prowadzić aktualizowaną co roku  (przy wykazach półrocznych co pół roku) ewidencję danych zawierającą informacje o korzystaniu ze środowiska (art. 287 POŚ)
 
W terminie miesiąca po upływie każdego półrocza - dotyczy korzystania ze środowiska za okres od dnia
1 lipca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. podmiot zobowiązany jest do przedstawienia marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zgodnie z ustalonym wzorem, każdorazowo wypełniając Załącznik Nr 1.
Od 01 stycznia 2013 r. podmiot wnosi opłate jak i składa w/w wykaz do dnia 31 marca następnego roku tylko marszałkowi województwa.
 
Wyjątek - podmioty ponoszące opłatę za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych przekazują wykaz do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku, czyli do końca maja. W przypadku sprawozdania za 2013 r. opłata wnoszona jest w terminie 2 miesięcy po zakończeniu cyklu produkcyjnego.
 

Telefon kontaktowy

patrz "Uwagi"

Adres e-mail

patrz "Uwagi"

Sposób załatwienia

Każdy przedsiębiorca, który w swojej działalności korzysta ze środowiska musi za to płacić. Obowiązek ten wynika z art. 284 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Oznacza to, że jeżeli posiada w firmie samochód, korzysta z pieca o mocy do 5 MW opalanego np. koksem albo pobiera wodę gruntową na potrzeby firmy, to pojawia się obowiązek płacenia za korzystanie ze środowiska. Co do zasady opłaty środowiskowe płaci się za: emisję gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, za pobór wód oraz za składowanie odpadów.
 
Podmiot korzystający ze środowiska:
 
 1. Przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r.  poz. 672 z późn. zm.), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
 2. Jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 3. Osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w pkt. 1, korzystającą ze środowiska
 
Na podstawie danych zebranych w ewidencjach należy ustalić wysokość opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.
 
Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania
ze środowiska oraz uiszczania opłat.

 
Opłaty wnosi się za:
 1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu
 2. Pobór wód - z własnych ujęć, wody podziemne, powierzchniowe
 3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych
 4. Składowanie odpadów 

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym.

Opłaty nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

UWAGA

ZGODNIE Z WZORAMI WYKAZÓW OKREŚLONYMI PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA INFORMACJE O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT WYMAGAJĄ PODPISU OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU (NP. OSOBY WYMIENIONE W KRS, WŁAŚCICIEL FIRMY). W PRZYPADKU, GDY PRZEDMIOTOWY WYKAZ PODPISYWANY JEST PRZEZ INNĄ OSOBĘ, DO PRZESŁANEJ INFORMACJI NALEŻY DOŁĄCZYĆ PEŁNOMOCNICTWO WRAZ Z DOWODEM WPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ ZA ZŁOŻENIE PEŁNOMOCNICTWA.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Dokonać jej można gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. tj. Urzędu Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22; 65- 424 Zielona Góra
Konto: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258

 
 

Miejsce odbioru

Odbiór zaswiadczenia o niezaleganiu w opłatach możliwy również osobiście w siedzibie Wydziału Opłat Środowiskowych ul. Podgórna 7, pokój: 302

Wymagane Dokumenty

Niezbędne dokumenty do pobrania na stronie http://lubuskie.pl/nowe-menu/menu-strony/srodowisko-2/oplaty/ lub na dole strony.
 
 
Jednostki samorządu terytorialnego wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami na podstawie własnej ewidencji księgowej oraz sprawozdań jednostkowych, sporządzają sprawozdania w zakresie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa. W związku z powyższym informuję o konieczności przedłożenia stosownej informacji o przynależności do grupy księgowej zgodnej z układem podmiotowym zawartym w  Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z dnia 19 marca 2010 r. Dz. U. 10.43.247). Instrukcja przyporządkowania Państwa jednostki do grupy księgowej zawarta jest w załączniku Nr 9 §13 ust. 2. Powyższą informację należy podać drogą elektroniczną na adres mailowy: d.karapka@lubuskie.pl albo pisemnie na adres Urzędu.
 
 

Czas realizacji

bez zbędnej zwłoki
 
 

Opłaty

NUMER KONTA: na które należy wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska (powietrze, woda, ścieki, odpady):
Getin Noble  Bank S.A. Centrala
Numer:
97 1560 0013 2483 0674 1808 0091
Zarząd Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze

UWAGA
W opisie przelewu należy podać: Regon; wpłata za (podać okres – półrocze i rok); komponent jakiego opłata dotyczy (woda-W, ścieki-S, emisja-E, odpady-O). Kwotę opłaty zaokrągla się do pełnych złotych.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.
 
Opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, jeżeli:
 1. korzystanie ze środowiska miało miejsce na terenie Województwa Lubuskiego
 2. lub podmiot korzystający ze środowiska poprzez wprowadzanie gazów i pyłów, wynikające z eksploatacji urządzenia (np. spalanie paliw w silnikach spalinowych - transport, maszyny robocze), jest zarejestrowany na terenie Województwa Lubuskiego.

Opłatę ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, należy wnieść do końca miesiąca po upływie:
 • każdego półrocza - dotyczy korzystania ze środowiska za okres od II półrocza 2006r. do II półrocza 2012r. , którego opłata dotyczy.
Stawki opłat ulegają corocznej zmianie.
 

Opłaty podwyższone

Zgodnie z art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia na pobór wód lub odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi podmiot ponosi dodatkowe opłaty podwyższone o:
 • w okresie od 1.01.2007r. do 31.12.2008r. - 200 %,
 • od 1.01.2009 r. - 500 %.
W przypadku opłat podwyższonych za składowanie odpadów

Zgodnie z art. 293. ustawy Prawo ochrony środowiska:
1. Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi, z zastrzeżeniem ust. 3-5, opłaty podwyższone w wysokości 0.05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania,
2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje sie jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska z zastrzeżeniem ust. 3,
3. Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0.7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tone odpadów i za każdą dobę składowania.
4. W przypadku pozbycia się odpadów:
nad brzegami zbiorników wodnych, w szczególności w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych,
na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych - podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tone odpadów i za każdą dobę składowania.
5. Podmiot korzystający ze środowiska w przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.
6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, jeżeli składowanie odpadów jest zabronione na podstawie ustawy o odpadach.
7. Opłatę podwyższoną ponosi się niezależnie od opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.
 
Zwolnienia z opłat
 
Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których:
 • półroczna wysokość nie przekracza 400 zł - dotyczy korzystania ze środowiska za okres do II półrocza 2012r.
 • roczna wysokość nie przekracza 800 zł - dotyczy sprawozdania za okres roku od 01.01.2013 r.
 
 Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.
 
Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji wymierzającej opłatę wydawanej w przypadku gdy podmiot korzystający ze środowiska nie przedłoży Marszałkowi wykazu bądź zamieści w wykazie informacje i dane budzące zastrzeżenia, za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, ul. Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Uwagi

Kierownik Wydziału Opłat Środowiskowych
tel. 068 45-65-496 Renata Wontor
 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
tel. 068 45-65-574 Katarzyna Tomkiewicz dla podmiotów z powiatu zielonogórskiego, międzyrzeckiego, wschowskiego i świebodzińskiego
tel. 068 45-65-221 Joanna Michałowska dla podmiotów z m. Gorzowa Wlkp., pow. gorzowskiego i krośnieńskiego
tel. 068 45-65-418 Bartłomiej Kowalski dla podmiotów z powiatu żagańskiego z m. Zielonej Góry 
tel. 068 45-65-300 Katarzyna Dobiecka dla podmiotów z powiatu nowosolskiego, słubickiego, żarskiego i strzelecko-drezdeneckiego
tel. 068 45-65-458 Anna Majewska dla podmiotów z powiatu sulęcińskiego oraz dla podmiotów spoza województwa lubuskiego
 
składowanie odpadów
tel. 068 45-65-418 Bartłomiej Kowalski
 
opakowania i produkty
tel. 068 45-65-578 Marta Kondarewicz
 
baterie i akumulatory 
tel. 068 45-65-458 Anna Majewska
 
księgowanie wpływów z opłat, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami
tel. 068 45-65-335 Renata Zakrzewska
tel. 068 45-65-336 Grażyna Nowak
 
rozpatrywanie wniosków opłat podwyższonych, umorzeń, rat oraz pomoc de minimis
tel. 068 45-65-476 Dorota Rutka

windykacja opłat
tel. 068 45-65-406 Julita Sołkiewicz
 
tworzenie i rozwój bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska
tel. 068 45-65-555 Danuta Karapka
 
komórka kontroli
tel. 068 45-65-573 Magda Krzysztof

 

Godziny pracy:

poniedziałek: od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek: od 7:30 do 15:30
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz 1232 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. , poz.21 z późniejszymi zmaianami)
 3. Rozporządzenie ministra środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z 2014 poz 1923)
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 613 z późniejszymi zmianami)
 5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późniejszymi zmianami)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Magda Krzysztof Data wytworzenia informacji: 2012-07-30 08:57:05
Osoba, która odpowiada za treść: Magda Krzysztof Data wprowadzenia do BIP 2012-07-30 08:57:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-07-30 09:23:45
Osoba, która zmieniła informację: Magda Krzysztof Data ostatniej zmiany: 2015-06-30 09:06:15
Artykuł był wyświetlony: 37347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu