ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Opłaty za korzystanie ze środowiska i inne

Szczegóły informacji

Opłaty za korzystanie ze środowiska i inne

Wydział: Departament Środowiska

Ogłoszono dnia: 2012-07-30 09:23:45

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

patrz "Uwagi"

Miejsce załatwienia

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
osobiście: kancelaria ogólna Urzędu (parter)
 
 
Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek prowadzić aktualizowaną co roku  (przy wykazach półrocznych co pół roku) ewidencję danych zawierającą informacje o korzystaniu ze środowiska (art. 287 POŚ)
 
W terminie miesiąca po upływie każdego półrocza - dotyczy korzystania ze środowiska za okres od dnia
1 lipca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. podmiot zobowiązany jest do przedstawienia marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zgodnie z ustalonym wzorem, każdorazowo wypełniając Załącznik Nr 1.
Od 01 stycznia 2013 r. podmiot wnosi opłate jak i składa w/w wykaz do dnia 31 marca następnego roku tylko marszałkowi województwa.
 
Wyjątek - podmioty ponoszące opłatę za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych przekazują wykaz do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku, czyli do końca maja. W przypadku sprawozdania za 2013 r. opłata wnoszona jest w terminie 2 miesięcy po zakończeniu cyklu produkcyjnego.
 

Telefon kontaktowy

patrz "Uwagi"

Adres e-mail

patrz "Uwagi"

Sposób załatwienia

Każdy przedsiębiorca, który w swojej działalności korzysta ze środowiska musi za to płacić. Obowiązek ten wynika z art. 284 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Oznacza to, że jeżeli posiada w firmie samochód, korzysta z pieca o mocy do 5 MW opalanego np. koksem albo pobiera wodę gruntową na potrzeby firmy, to pojawia się obowiązek płacenia za korzystanie ze środowiska. Co do zasady opłaty środowiskowe płaci się za: emisję gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, za pobór wód oraz za składowanie odpadów.
 
Podmiot korzystający ze środowiska:
 
 1. Przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r.  poz. 672 z późn. zm.), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
 2. Jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 3. Osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w pkt. 1, korzystającą ze środowiska
 
Na podstawie danych zebranych w ewidencjach należy ustalić wysokość opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.
 
Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania
ze środowiska oraz uiszczania opłat.

 
Opłaty wnosi się za:
 1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu
 2. Pobór wód - z własnych ujęć, wody podziemne, powierzchniowe
 3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych
 4. Składowanie odpadów 

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym.

Opłaty nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

UWAGA

ZGODNIE Z WZORAMI WYKAZÓW OKREŚLONYMI PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA INFORMACJE O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT WYMAGAJĄ PODPISU OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU (NP. OSOBY WYMIENIONE W KRS, WŁAŚCICIEL FIRMY). W PRZYPADKU, GDY PRZEDMIOTOWY WYKAZ PODPISYWANY JEST PRZEZ INNĄ OSOBĘ, DO PRZESŁANEJ INFORMACJI NALEŻY DOŁĄCZYĆ PEŁNOMOCNICTWO WRAZ Z DOWODEM WPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ ZA ZŁOŻENIE PEŁNOMOCNICTWA.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Dokonać jej można gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. tj. Urzędu Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22; 65- 424 Zielona Góra
Konto: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258
 
 
 
 
 
 
Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
 
 
 

Miejsce odbioru

Odbiór zaswiadczenia o niezaleganiu w opłatach możliwy również osobiście w siedzibie Wydziału Opłat Środowiskowych ul. Podgórna 7, pokój: 302

Wymagane Dokumenty

Niezbędne dokumenty do pobrania na stronie http://lubuskie.pl/nowe-menu/menu-strony/srodowisko-2/oplaty/ lub na dole strony.
 
 
Jednostki samorządu terytorialnego wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami na podstawie własnej ewidencji księgowej oraz sprawozdań jednostkowych, sporządzają sprawozdania w zakresie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa. W związku z powyższym informuję o konieczności przedłożenia stosownej informacji o przynależności do grupy księgowej zgodnej z układem podmiotowym zawartym w  Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z dnia 19 marca 2010 r. Dz. U. 10.43.247). Instrukcja przyporządkowania Państwa jednostki do grupy księgowej zawarta jest w załączniku Nr 9 §13 ust. 2. Powyższą informację należy podać drogą elektroniczną na adres mailowy: d.rutka@lubuskie.pl albo pisemnie na adres Urzędu.
 
 

Czas realizacji

bez zbędnej zwłoki
 
 

Opłaty

NUMER KONTA: na które należy wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska (powietrze, woda, ścieki, odpady):
Getin Noble  Bank S.A. Centrala
Numer:
97 1560 0013 2483 0674 1808 0091
Zarząd Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze

UWAGA
W opisie przelewu należy podać: Regon; wpłata za (podać okres – półrocze i rok); komponent jakiego opłata dotyczy (woda-W, ścieki-S, emisja-E, odpady-O).

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.
 
Opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, jeżeli:
 1. korzystanie ze środowiska miało miejsce na terenie Województwa Lubuskiego
 2. lub podmiot korzystający ze środowiska poprzez wprowadzanie gazów i pyłów, wynikające z eksploatacji urządzenia (np. spalanie paliw w silnikach spalinowych - transport, maszyny robocze), jest zarejestrowany na terenie Województwa Lubuskiego.

Opłatę ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, należy wnieść do końca miesiąca po upływie:
 • każdego półrocza - dotyczy korzystania ze środowiska za okres od II półrocza 2006r. do II półrocza 2012r. , którego opłata dotyczy.
Stawki opłat ulegają corocznej zmianie.
 

Opłaty podwyższone

Zgodnie z art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia na pobór wód lub odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi podmiot ponosi dodatkowe opłaty podwyższone o:
 • w okresie od 1.01.2007r. do 31.12.2008r. - 200 %,
 • od 1.01.2009 r. - 500 %.
W przypadku opłat podwyższonych za składowanie odpadów

Zgodnie z art. 293. ustawy Prawo ochrony środowiska:
1. Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi, z zastrzeżeniem ust. 3-5, opłaty podwyższone w wysokości 0.05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania,
2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje sie jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska z zastrzeżeniem ust. 3,
3. Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0.7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tone odpadów i za każdą dobę składowania.
4. W przypadku pozbycia się odpadów:
nad brzegami zbiorników wodnych, w szczególności w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych,
na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych - podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tone odpadów i za każdą dobę składowania.
5. Podmiot korzystający ze środowiska w przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.
6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, jeżeli składowanie odpadów jest zabronione na podstawie ustawy o odpadach.
7. Opłatę podwyższoną ponosi się niezależnie od opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.
 
Zwolnienia z opłat
 
Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których:
 • półroczna wysokość nie przekracza 400 zł - dotyczy korzystania ze środowiska za okres do II półrocza 2012r.
 • roczna wysokość nie przekracza 800 zł - dotyczy sprawozdania za okres roku od 01.01.2013 r.
 
 Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.
 
Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.
 
Z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawodawca zniósł obowiązek składania wykazów informacji z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska (emisja, woda, ścieki), dla których wyliczona opłata nie przekracza 100 zł (art. 13 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców Dz.U.2016.2255).
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji wymierzającej opłatę wydawanej w przypadku gdy podmiot korzystający ze środowiska nie przedłoży Marszałkowi wykazu bądź zamieści w wykazie informacje i dane budzące zastrzeżenia, za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, ul. Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Uwagi

Ogólny schemat procedur kontroli (w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska)
 
Kontakt
 
Kierownik Wydziału Opłat Środowiskowych
tel. 068 45-65-496
 
Informacje nt. opłat za korzystanie ze środowiska udzielane są pod numerami telefonów:
 • w zakresie merytorycznym: 068 45-65-574, 45-65-22145-65-300, 45-65-458, 45-65-578
 • w zakresie księgowym i wydawania zaświadczeń o niezaleganiu: 068 45-65-335, 45-65-336
 • w zakresie windykacji: 068 45-65-406
 
rozpatrywanie wniosków opłat podwyższonych, umorzeń, rat oraz pomoc de minimis
tel. 068 45-65-476
 
tworzenie i rozwój bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska
tel. 068 45-65-418
 
komórka kontroli
tel. 068 45-65-573
tel. 068 45-65-555 

Godziny pracy:

poniedziałek: od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek: od 7:30 do 15:30
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz 1232 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. , poz.21 z późniejszymi zmianami)
 3. Rozporządzenie ministra środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z 2014 poz 1923)
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 613 z późniejszymi zmianami)
 5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późniejszymi zmianami)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Magda Krzysztof Data wytworzenia informacji: 2012-07-30 08:57:05
Osoba, która odpowiada za treść: Magda Krzysztof Data wprowadzenia do BIP 2012-07-30 08:57:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-07-30 09:23:45
Osoba, która zmieniła informację: Bartłomiej Kowalski Data ostatniej zmiany: 2018-05-07 13:28:38
Artykuł był wyświetlony: 68605 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu