ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2143/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 161/2143/17 Obowiązujący
2 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2142/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 161/2142/17 Obowiązujący
3 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2141/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 333/78, położonej w Ciborzu, gmina Skąpe, obręb Międzylesie oraz ustanowienia służebności gruntowej (drogowej) na działce numer 333/76, na rzecz każdoczesnych właścicieli i współwłaścicieli działki numer 333/78 161/2141/17 Obowiązujący
4 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2140/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 161/2140/17 Obowiązujący
5 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2139/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku od km 67+400,00 do km 68+060,00” 161/2139/17 Obowiązujący
6 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2138/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego, jako Partnera projektu pt. „Niemiecko-polska orientacja zawodowa - poprawa orientacji zawodowej w Euroregionie Pro Europa Viadrina” 161/2138/17 Obowiązujący
7 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2137/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2017 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Przygotowanie i organizacja przeprowadzenia zawodów finałowych XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2017 w sportach halowych - Lubuskie 2017” 161/2137/17 Obowiązujący
8 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2136/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pani Ireny Lew - dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli 161/2136/17 Obowiązujący
9 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2135/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 161/2135/17 Obowiązujący
10 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2134/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2017 rok 161/2134/17 Obowiązujący
11 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2133/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie sposobu dokonywania oceny projektów programów specjalnych samorządów powiatów województwa lubuskiego składanych w ramach „Zasad ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2017 roku” 161/2133/17 Obowiązujący
12 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2132/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie sposobu dokonania oceny wniosków samorządów powiatów województwa lubuskiego składanych w ramach „Zasad ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2017 roku” 161/2132/17 Obowiązujący
13 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2131/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 161/2131/17 Obowiązujący
14 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2130/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odstąpienia przez Województwo Lubuskie od umów przelewu wierzytelności zawartych z MW Management sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach 161/2130/17 Obowiązujący
15 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2129/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 154/2060/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT 161/2129/17 Obowiązujący
16 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2128/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 149/1980/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 161/2128/17 Obowiązujący
17 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2127/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 113/1439/16 w sprawie przyjęcia wzoru wersji papierowej wniosku o płatność dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Lubuskie 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z wyłączeniem Działania 4.2 Gospodarka odpadami oraz Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, instrukcji jego wypełniania, Oświadczeń o kwalifikowalności podatku Vat oraz Oświadczenia o rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej 161/2127/17 Obowiązujący
18 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2126/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 160/2111/17 z dnia 03 stycznia 2017 roku dotyczącą konkursu Nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 rozstrzygniętego 23 sierpnia 2016 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.3. Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałania 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 161/2126/17 Obowiązujący
19 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2125/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 63/760/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy z ekspertem zewnętrznym oceniającym wnioski o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 161/2125/17 Obowiązujący
20 2017-01-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 161/2124/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 161/2124/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu