ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2365/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu pn.: „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” - Budżet Inicjatyw Obywatelskich, któremu zleca się obsługę projektu i dokonanie wyboru ofert 173/2365/17 Obowiązujący
2 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2364/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 173/2364/17 Obowiązujący
3 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2363/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 173/2363/17 Obowiązujący
4 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2362/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 110/1388/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 173/2362/17 Obowiązujący
5 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2361/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Rozpatrywanie, stwierdzanie i przekazywanie informacji o nieprawidłowościach/błędach w ramach działań objętych PROW 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające/ARiMR” 173/2361/17 Obowiązujący
6 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2360/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia opracowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularza umowy przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 173/2360/17 Obowiązujący
7 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2359/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia opracowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularza umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 173/2359/17 Obowiązujący
8 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2358/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia opracowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularza umowy przyznania pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 173/2358/17 Obowiązujący
9 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2357/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 75/886/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 173/2357/17 Obowiązujący
10 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2356/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 173/2356/17 Obowiązujący
11 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2355/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosku i regulaminu naboru w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.03.02-IZ.00-08-P01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, dla Działania 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, dla Poddziałania 9.3.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp.” 173/2355/17 Obowiązujący
12 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2354/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 148/1940/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT 173/2354/17 Obowiązujący
13 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2353/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 152/2034/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 173/2353/17 Obowiązujący
14 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2352/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 173/2352/17 Obowiązujący
15 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2351/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 marca 2017 r. 173/2351/17 Obowiązujący
16 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2350/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia terminu uiszczenia opłat z tytułu trwałego zarządu za 2017 rok przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie 173/2350/17 Obowiązujący
17 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2349/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej (dz. nr ewid. 4/8) do Zespołu Pałacowego w m. Rogi na działkach o nr ewid. 5596, 5589/2, 5590/12 – obręb Rogi, gmina Lubniewice” 173/2349/17 Obowiązujący
18 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2348/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Waszkiewicza w Międzyrzeczu – w zakresie wydzielenia prawoskrętu w ulicę Chrobrego” 173/2348/17 Obowiązujący
19 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2347/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia procedur dotyczących zmiany i wypowiedzenia/rozwiązania umowy oraz monitorowania terminowości składania wniosków o płatność w ramach działań objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 173/2347/17 Obowiązujący
20 2017-03-22 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 173/2346/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 132/1706/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 173/2346/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu