ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-10-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 288/4099/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 288/4099/18 Obowiązujący
2 2018-10-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 288/4098/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów do wysokości kwot określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029 288/4098/18 Obowiązujący
3 2018-10-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 288/4097/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego polegającego na dysponowaniu środkami pieniężnymi w związku z zawartymi umowami z bankami 288/4097/18 Obowiązujący
4 2018-10-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 288/4096/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 667/73 o pow. 0,1078 ha, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Długiej 288/4096/18 Obowiązujący
5 2018-10-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 288/4095/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 288/4095/18 Obowiązujący
6 2018-10-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 288/4094/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT 288/4094/18 Obowiązujący
7 2018-10-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 288/4093/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/18 w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 288/4093/18 Obowiązujący
8 2018-10-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 288/4092/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 201/2765/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej i merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 288/4092/18 Obowiązujący
9 2018-10-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 288/4091/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 177/2405/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Listy kandydatów na ekspertów, którzy otrzymali akredytację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 288/4091/18 Obowiązujący
10 2018-10-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 288/4090/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 288/4090/18 Obowiązujący
11 2018-10-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 288/4089/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 279/3956/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.05.00-08-0011/17, pt. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu strzelecko - drezdeneckiego”, złożonego przez „POWIAT STRZELECKO – DREZDENECKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W DREZDENKU” w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00.IZ.00-08-K02/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 288/4089/18 Obowiązujący
12 2018-10-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 288/4088/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 270/3798/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 ogłoszonego 25 października 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne 288/4088/18 Obowiązujący
13 2018-10-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 288/4087/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Zielonej Górze 288/4087/18 Obowiązujący
14 2018-10-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 288/4086/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 288/4086/18 Obowiązujący
15 2018-10-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 288/4085/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 288/4085/18 Obowiązujący
16 2018-10-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 288/4084/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla operacji typu „Scalanie gruntów” 288/4084/18 Obowiązujący
17 2018-10-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 288/4083/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zbycia wózka widłowego stanowiącego mienie Województwa Lubuskiego 288/4083/18 Obowiązujący
18 2018-10-15 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 288/4082/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2018 rok 288/4082/18 Obowiązujący
19 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4081/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 287/4081/18 Obowiązujący
20 2018-10-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 287/4080/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Sekretarza Województwa Lubuskiego - Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego i na rzecz Województwa Lubuskiego w sprawach majątkowych związanych z bieżącą działalnością Urzędu 287/4080/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu