ˆ

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami-BDO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-23 15:02:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Nazwa sprawy/procedury
Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – BDO.
 
Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy zobowiązani dokonać wpisu do rejestru NA WNIOSEK:
 
 1. z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 oraz z 2017 r. poz. 2056):
 1. wprowadzających na terytorium kraju produkty,
 2. prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 3. organizacji odzysku,
 4. dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 
 1. z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803 i 1948):
 1. wprowadzających pojazdy,
 2. prowadzących punkty zbierania pojazdów,
 3. prowadzących stacje demontażu,
 4. prowadzących strzępiarki;
 
 1. z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
 1. wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
 2. zbierających zużyty sprzęt,
 3. prowadzących zakład przetwarzania,
 4. organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 5. prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
 6. prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 
 1. z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803):
 1. wprowadzających baterie lub akumulatory,
 2. prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 3. podmiotów pośredniczących;
 
 1. z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 2056) - organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
 1. będących organizacjami odzysku opakowań,
 2. dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
- odpadów opakowaniowych,
- produktów w opakowaniach,
 1. eksportujących:
- odpady
- opakowania,
- produkty w opakowaniach,
 1. prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 2. wprowadzających opakowania,
 3. wprowadzających produkty w opakowaniach.
 
 1. z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.):
 1. posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
 2. transportujących odpady,
 3. sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
 4. prowadzących zakłady recyklingu statków,
 5. wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
 
Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru Z URZĘDU:
 1. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 2. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 3. posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 4. podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 5. podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
 6. podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 i 2056);
 
Wpisowi do rejestru NIE PODLEGAJĄ:
 1. osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady
  na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
 2. podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach,
  o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia
  na przetwarzanie odpadów;
 3. podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych
  w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 4. transportujący wytworzone przez siebie odpady.
 
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
 
Wymagane dokumenty
 1. W przypadku wszystkich podmiotów:
 1. wniosek o wpis do rejestru – tylko wypełnione działy,
 2. oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.
 3. uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
 
 1. W przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:
 1. uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  o ile została zawarta,
 2. dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
 3. uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
   
 1. W przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
 1. zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
 1. W przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
 1. zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
 1. W przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory:
 1. informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
 1. W przypadku wprowadzających pojazdy:
 1. umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.
 
Do wniosku należy dołączyć także:
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 
Sposób załatwienia sprawy
 • Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy.
 • Wpis do rejestru oznacza utworzenie indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji tego konta, jak również o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu.
 
Opłaty
Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej
 1. wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele,
 2. wprowadzający baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzający pojazdy,
 4. producenci, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 5. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzający na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe
 • 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców - opłata rejestrowa lub roczna na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:
Getin Noble Bank S.A. Centrala Nr 93 1560 0013 2067 4180 8000 0282
 
Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.
Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
 
 • 17,00 zł - opłata skarbowa w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 • 10,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu z rejestru.
Opłaty skarbowe należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, tj. z chwilą złożenia zgłoszenia, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zielona Góra:
PKO BP S.A. Nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258
z adnotacją jakich czynności dotyczy.
 
Podstawa prawna
 • Marszałek, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach   (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),  prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
  i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem” od dnia 24 stycznia 2018 r.
 
Pliki do pobrania
 
Kontakt
 • Dla podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty:
tel.: 68 45 65 512 (powiaty: słubicki, wschowski, nowosolski, gorzowski)
tel.: 68 45 65 578 (powiaty: międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, M. Zielona Góra)
tel.: 68 45 65 406 (powiaty: świebodziński, sulęciński, żarski, M. Gorzów Wlkp.)
tel.: 68 45 65 476 (powiaty: żagański, zielonogórski, krośnieński)
 
 • Dla pozostałych podmiotów:
tel.: 68 45 65 363 (powiaty: świebodziński, wschowski, zielonogórski, M. Zielona Góra)
tel.: 68 45 65 527 (powiaty: nowosolski, żarski, krośnieński, sulęciński)
tel.: 68 45 65 450 (powiaty: żagański, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, gorzowski, M. Gorzów Wlkp.)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Malec-Dyrektor Departamentu Środowiska Data wytworzenia informacji: 2019-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Smykaj Data wprowadzenia do BIP 2019-01-23 15:02:58
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2019-01-23 15:22:10
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2019-01-24 14:21:17
Artykuł był wyświetlony: 735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu