ˆ

2018

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-12-06 12:46:27 Informacja ogłoszona dnia 2018-12-06 12:58:53 przez Monika Sobiech

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w dniu 04 grudnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.
Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”, planowane jest wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności:
 • organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa;
 • szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych;
 • organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich;
 • upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego oraz poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
 
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2018 roku przeznaczona została kwota 1.600.000 zł
 
Rodzaje zadań:
 
Zadanie 1  
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Na realizację zadania 1 przeznaczono kwotę 1.180.000 zł
 
Zadanie  2
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku wiejskim, akademickim, osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
 
Zadanie 3
Upowszechnianie sportu dla wszystkich na poziomie wojewódzkim, upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
Na realizację zadań 2 i 3 przeznaczono łącznie kwotę 340.000 zł
 
Zadanie 4 
Organizowanie lub udział w wydarzeniach sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa w kraju i za granicą .
Na realizację zadania 4 przeznaczono kwotę 80.000 zł 
 
Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie konkretnego ww. rodzaju zadania w ramach którego będzie realizowana.
Oferty na realizację zadań publicznych należy złożyć do dnia 31 grudnia 2018 rokuw kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.
Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na stronie: http://www.bip.lubuskie.pl.
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2019 roku
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze  ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres:
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
  tel. 22 531 03 00
  fax. 22 531 03 01
  Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
  Infolinia: 606-950-000
  czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkowało będzie odmową rozpatrzenia oferty.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosław Glaz - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Data wytworzenia informacji: 2018-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Województwa Lubuskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-12-06 12:46:27
Wprowadził informację do BIP: Monika Sobiech Data udostępnienia informacji: 2018-12-06 12:58:53
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Relich Data ostatniej zmiany: 2019-01-30 15:32:43
Artykuł był wyświetlony: 1163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu