ˆ

Kompetencje Sejmiku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-21 13:21:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa.
Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców.
 
Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:
  • stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
  1. statutu województwa,
  2. zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
  3. zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
  • uchwalanie strategii rozwoju województwa;
  • uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego;
  • podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
  • podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach;
  • uchwalanie budżetu województwa;
  • określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa;
  • rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa;
  • podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa;
  • uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych;
  • podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego;
  • uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa";
  • podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych
    i innych formach współpracy regionalnej;
  • wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa;
  • rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, w tym w szczególności
    z działalności finansowej i realizacji programów, o których mowa w pkt 2;
  • powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa;
  • podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich;
  • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
  1.  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała sejmiku województwa jest wymagana również
    w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez  zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym,
  5. tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystępowania do nich oraz określania  zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  6. tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek  organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
  • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa
    do kompetencji sejmiku województwa;
  • uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Stefan Data wytworzenia informacji: 2016-03-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Stefan Data wprowadzenia do BIP 2016-03-21 13:21:34
Wprowadził informację do BIP: Aneta Stefan Data udostępnienia informacji: 2016-03-22 08:34:45
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Halasz Data ostatniej zmiany: 2017-03-28 12:40:01
Artykuł był wyświetlony: 10335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu