ˆ

Informacja o województwie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-02 08:24:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Status prawny Województwa Lubuskiego określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.) Województwo ma osobowość prawną, a samodzielność województwa podlega ochronie sądowej. Ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego określa statut województwa, uchwalony po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów. Obecnie obowiązujący Statut Wojewódtwa Lubuskiego został przyjęty uchwałą Nr XL/462/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 12 września 2013 r. pod pozycją 1992, króra została zmieniona uchwałą Nr III/39/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 21 lutego 2019  r. pod pozycją 538.

Samorząd województwa jest regionalną wspólnotą samorządową. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.
Zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy. Organy samorządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym.
Samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a także dysponuje mieniem wojewódzkim oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.
W celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.
Województwo może zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.

Województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Województwa mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i powiatami, dla których stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.z 2017, poz. 210 z późn. zm.), z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.
 
Samorząd województwa, na podstawie upoważnień ustawowych, stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa.
 
Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie:
 • edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • kultury i ochrony jej dóbr,
 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • polityki prorodzinnej,
 • modernizacji terenów wiejskich,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • ochrony środowiska,
 • gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • ochrony praw konsumentów,
 • obronności,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • działalności w zakresie telekomunikacji,
 • ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Organami samorządu województwa są:
1) sejmik województwa - organ stanowiący i kontrolny,
2) zarząd województwa - organ wykonawczy.
 
Działalność organów województwa jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów województwa obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje sejmiku województwa i posiedzenia jego komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów województwa i komisji sejmiku województwa. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut województwa.
 
Niezwykle ważnym zadaniem samorządu województwa jest określanie strategii rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele:
 • pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,
 • pobudzanie aktywności gospodarczej,
 • podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,
 • zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń,
 • kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
 
Strategia rozwoju województwa zawiera:
 • diagnozę sytuacji społeczno - gospodarczej województwa,
 • określenie celów strategicznych polityki rozwoju województwa,
 • określenie kierunków działań podejmowanych przez samorząd województwa dla osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa.
Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się:
 • tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
 • utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
 • pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
 • wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,
 • racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 • wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji,
 • wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego,
 • promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa.
Strategia rozwoju województwa jest realizowana poprzez programy wojewódzkie. Samorząd województwa może w związku z realizacją strategii rozwoju województwa:
 • występować o wsparcie ze środków budżetu państwa na realizację zadań zawartych w programach wojewódzkich,
 • zawierać kontrakt wojewódzki z Radą Ministrów na podstawie odrębnej ustawy.
Samorząd województwa, przy formułowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju, współpracuje w szczególności z:
 • jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym,
 • administracją rządową, szczególnie z wojewodą,
 • innymi województwami,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.
Wykonując ww. zadania samorząd województwa może również współpracować z organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw, zwłaszcza sąsiednich.
W sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także może przystępować do takich spółek. Poza sferą użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do nich, jeżeli działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych służących rozwojowi województwa.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Halasz Data wytworzenia informacji: 2012-04-02 08:24:33
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Halasz Data wprowadzenia do BIP 2012-04-02 08:24:33
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-02 08:24:43
Osoba, która zmieniła informację: Grażyna Prządka Data ostatniej zmiany: 2019-03-13 11:45:06
Artykuł był wyświetlony: 48265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu