ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek przedłożony przez CIECH Vitrosilicon S.A. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym i mineralnym zlokalizowanych w Iłowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-27 14:39:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                 Zielona Góra, 27 marca 2017r.
DŚ.II.7222.25.2017             
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ((Dz.U. z 2017r. poz. 519) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 8 marca 2017r. przedłożony przez CIECH Vitrosilicon S.A. z siedzibą w Iłowej przy ul. Żagańskiej 27 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji:
- w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, nieorganicznych substancji chemicznych innych niż wymienione w lit. a-e, tj. instalacji do produkcji wodnego roztworu krzemianów sodu i potasu (szkła wodnego) o wydajności produkcyjnej 150 Mg/dobę, oraz
- w przemyśle mineralnym do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg/dobę
zlokalizowanych w Iłowej  przy ul. Żagańskiej 27.
 
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) lub
- w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 13 (pokój 4) w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Wielhorska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-27 14:39:21
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-27 14:42:54
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-27 14:42:54
Artykuł był wyświetlony: 26 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie części robót i czynności na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w związku z eksploatacją części złóż kruszyw naturalnych "Grajówka Zbiornik-Pole Południowe" i "Grajówka Zbiornik-Pole Północne" w ramach Kopalni Surowców Mineralnych "Gryżyce"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-21 15:05:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2017-03-20
DŚ.II.7322.16.2017
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
           Na podstawie art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia strony, iż na wniosek z dnia 23.02.2017 r., znak: GŚ/77/2017, złożony przez Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., Chorula ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie robót i czynności na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w związku z eksploatacją części złóż kruszyw naturalnych „Grajówka Zbiornik – Pole Południowe” i „Grajówka Zbiornik – Pole Północne” w ramach Kopalni Surowców Mineralnych „Gryżyce”
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., Chorula ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu. Ponadto obwieszczenie przekazuje się do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Gminy Żagań, sołectw: Stary Żagań, Pożarów.
           Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
           Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-03-21 15:05:01
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-21 15:20:27
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-21 15:20:27
Artykuł był wyświetlony: 87 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli drobiu zlokalizowanej w obrębie miejscowości Borek gmina Deszczno prowadzonej przez GALLIA Sp. z o.o.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-20 14:29:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                             Zielona Góra, dnia 20 marca 2017 r.
DŚ.II.7222.1.3.2017
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 519), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 15 lutego 2017 r. przedłożonego przez Pana Andrzeja Makaryka – Pełnomocnika Spółki GALLIA zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu,, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 247/7 obręb Borek, gm. Deszczno, prowadzonej przez GALLIA Sp. z o.o.
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kałużna Data wprowadzenia do BIP 2017-03-20 14:29:25
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-20 14:31:57
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-20 14:31:57
Artykuł był wyświetlony: 103 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli świń w miejscowości Buków gmina Sulechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-10 13:37:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                             Zielona Góra, dnia 10 marca 2017 r.
DŚ.II.7222.1.7.2017
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016, poz. 672 ze zmianami), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 24 lutego 2017 r. przedłożonego przez Gospodarstwo Rolne Kargowa – Klępsk Ryszard Maj prowadzącego Fermę Trzody Chlewnej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli świń o więcej niż 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 70/4 oraz 70/6 w m. Buków, gm. Sulechów.
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kałużna Data wprowadzenia do BIP 2017-03-10 13:37:17
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-10 13:38:42
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-10 13:39:56
Artykuł był wyświetlony: 181 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych zlokalizowanej w Drezdenku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-25 08:46:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                 Zielona Góra, 25 stycznia 2017r.
DŚ.II.7222.11.2017
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ((Dz.U. z 2016r. poz. 672 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 16 stycznia 2017r. przedłożony przez „HOLDING- ZREMB” Gorzów S.A. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 13-17 w Gorzowie Wlkp., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3,  zlokalizowanej w Drezdenku przy AL. Piastów 19, na działkach o numerach ewidencyjnych 922/21, 957/5 i 957/6 obręb 1-Drezdnko.
 
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) lub
- w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 13 (pokój 4)
w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Wielhorska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-25 08:46:12
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-01-25 09:02:20
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-01-25 09:02:20
Artykuł był wyświetlony: 653 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji celu publicznego pn. "Zbiornik wodny Kamieniec, gmina Kamieniec"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-25 08:31:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-01-23
DŚ.II.7322.4.2017
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
            Na podstawie art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia strony, iż na wniosek z dnia 05.12.2016 r., znak: PRIM-4101.XXVII.11/16 (uzupełniony pismem z dnia 16.12.2016 r.), przedłożony przez Pana Arkadiusza Błochowiaka – Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji celu publicznego pn. „Zbiornik wodny Kamieniec, gm. Kamieniec”, który to wniosek przekazany został Marszałkowi Województwa Lubuskiego postanowieniem nr 5/2017 Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  z dnia 03.01.2017 r., znak: BAP-po.026.482.2016.MŁ
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 60-967 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego.
            Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu. Ponadto obwieszczenie przekazuje się do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Gminy Kamieniec, sołectw: Goździchowo, Kamieniec, Karczewo, Parzęczewo i Wolkowo, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
           Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
           Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-01-25 08:31:09
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-01-25 08:34:57
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-01-25 08:34:57
Artykuł był wyświetlony: 651 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC służącej do chowu lub hodowli drobiu w miejscowości Nowe Żabno gmina Nowa Sól

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-01 13:10:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                             Zielona Góra, dnia 30 listopada 2016 r.
DŚ.II.7222.1.14.2016
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016, poz. 672 ze zmianami), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 16 września 2016 r. przedłożonego przez Jajo Wojciechowicz Wojciech Wojciechowicz prowadzącego Fermę Drobiu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC służącej do chowu lub hodowli o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu zlokalizowanej na działce o nr ewid. 687/3 w m. Nowe Żabno, gm. Nowa Sól.
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-12-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kałużna Data wprowadzenia do BIP 2016-12-01 13:10:48
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-12-01 13:13:51
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-12-01 13:13:51
Artykuł był wyświetlony: 926 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC służącej do chowu lub hodowli drobiu zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu w miejscowości Sidłów gmina Strzelce Krajeńskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-25 15:22:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                            Zielona Góra, dnia 24 listopada 2016 r.
DŚ.II.7222.1.20.2016
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016, poz. 672 ze zmianami), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 20 października 2016 r. przedłożony przez Panią Magdalenę Lisiak prowadzącą Fermę Drobiu zostało wszczęte postępowanie w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC służącej do chowu lub hodowli o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu w m. Sidłów, gm. Strzelce Krajeńskie.
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-11-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Smykaj Data wprowadzenia do BIP 2016-11-25 15:22:40
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-11-25 15:24:40
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-11-25 15:24:40
Artykuł był wyświetlony: 937 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę, zlokalizowanej na terenie ICT Poland Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-06 12:10:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                       Zielona Góra, dnia 06 października 2016r.
DŚ.II.7222.28.2016
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje  do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 22 września 2016r. przedłożony przez ICT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie n/Odrą przy ul. Włoskiej 3, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton    na dobę, zlokalizowanej na terenie ICT Poland Sp. z o.o.  w Kostrzynie n/O przy ul. Włoskiej 3.
 
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) lub
- w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 13 (pokój 5) w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-10-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Smykaj Data wprowadzenia do BIP 2016-10-06 12:10:09
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-10-06 12:11:00
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-10-06 12:11:00
Artykuł był wyświetlony: 1368 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakończenie postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą.: "Kwiatkowice - Rogów Legnicki - odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-17 15:26:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 17 sierpnia 2016 r.
DŚ.II.7322.13.2016
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 Na podstawie art.49 i art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) Marszałek Województwa Lubuskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek złożony przez Panią         mgr inż. Lilę Mikłaszewicz pełnomocnika Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2016 r., przekazanego postanowieniem nr 105/2016 przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: BAP-po.026.237.2016.Mł z dnia 05.07.2016r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą.: „Kwiatkowice - Rogów Legnicki – odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice” obejmującego odbudowę i budowę następujących odcinków wałów przeciwpowodziowych wraz z niezbędną infrastrukturą:
 1. Budowa nowego wału - odcinek Malczyce - Kawice km 0+000 - 2+030
 2. Rozbudowa, nadbudowa i budowa wału - odcinek Kawice - Kwiatkowice:
-km 0+000 - 7+640 - rozbudowa i nadbudowa dwóch istniejących wałów rzeki Odry (L-7 i L-8) oraz budowa nowych odcinków wałów, w tym:
km 5+864 - 5+980 - budowa odcinkowego muru około 152 m w ciągu wału,
połączenie projektowanego wału z istniejącym wałem rzeki Kaczawy.
 
3.Rozbudowa i nadbudowa wałów - odcinek Cicha Woda - Kawice - obubrzeżne wały Cichej
Wody w obrębie Kawice:
      - km 0+000 - 1+881 - brzeg lewy- rozbudowa i nadbudowa wału ziemnego około 1427 m
        oraz budowa muru około 466 m,
     - km 0+000 - 1+595 – brzeg prawy - rozbudowa i nadbudowa wału ziemnego około 1595 m
        oraz budowa muru wzdłuż wału na długości 590 m.
4.Rozbiórka odcinkowa wału L-9
- km 0+055 - 0+080 w najniższym punkcie otaczającego terenu przy korycie rzeki cicha Woda,
- km 0+900 - 0+925 przy starorzeczu rzeki odry umożliwiającym wpłynięcie wód rzeki Odry do
nowopowstałego międzywala, pomiędzy wałem L-9 a wałem Kawice - Malczyce.
       5. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje również:
            - rozbudowę, nadbudowę i budowę nowych odcinków wałów z drogą serwisową,
            - zjazdy i przejazdy komunikacyjne
            - budowle wałowe - przepusty wałowe w tym przepusty z klapą przeciwcofkową od strony
               międzywala, kratami rzadkimi oraz zasuwą na rurociągu w studni zlokalizowanej na zawalu,
            - rowy przywałowe wzdłuż wałów, na zawalu i w międzywalu z odbudową zastawek.
 
Strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Zapoznać się z wnioskiem oraz dowodami można w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 pokój nr 326, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Wielhorska Data wytworzenia informacji: 2016-08-17 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Wielhorska Data wprowadzenia do BIP 2016-08-17 15:26:07
Wprowadził informację do BIP: Mikołaj Radziński Data udostępnienia informacji: 2016-08-17 15:26:13
Osoba, która zmieniła informację: Mikołaj Radziński Data ostatniej zmiany: 2016-08-17 15:26:12
Artykuł był wyświetlony: 1748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielania dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Kwiatkowice - Rogów Legnicki - odbudowa wałów przeciwpowodziowych gmina Prochowice"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-20 11:27:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                Zielona Góra, 2016-07-19
DŚ.II.7322.13.2016
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
           Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 496 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) Marszałek Województwa Lubuskiego zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek złożony przez Panią mgr inż. Lilę Mikłaszewicz pełnomocnika Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2016 r., przekazanego postanowieniem nr 105/2016 przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: BAP-po.026.237.2016.Mł z dnia 05.07.2016 r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Kwiatkowice – Rogów Legnicki – odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice”
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, al. Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław, pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę i budowę następujących odcinków wałów przeciwpowodziowych wraz z niezbędną infrastrukturą:
 1. Budowa nowego wału – odcinek Malczyce – Kawice km 0+000 – 2+030
 2. Rozbudowa, nadbudowa i budowa wału – odcinek Kawice – Kwiatkowice:
 • km 0+000 – 7+640 – rozbudowa i nadbudowa dwóch istniejących wałów rzeki Odry (L-7 i L-8) oraz budowa nowych odcinków wałów, w tym:
  km 5+864 – 5+980 – budowa odcinkowego muru około 152 m w ciągu wału, połączenie projektowanego wału z istniejącym wałem rzeki Kaczawy.
       3.  Rozbudowa i nadbudowa wałów – odcinek Cicha Woda – Kawice - obubrzeżne wały Cichej Wody w obrębie Kawice:
 • km 0+000 – 1+881 – brzeg lewy- rozbudowa i nadbudowa wału ziemnego około 1427 m orazbudowa muru około 466 m,
 • km 0+000 – 1+595 – brzeg prawy – rozbudowa i nadbudowa wału ziemnego około 1595 moraz budowa muru wzdłuż wału na długości 590 m.                                                                                                                                                                                                                                                             
        4.Rozbiórka odcinkowa wału L-9
 • km 0+055 – 0+080 w najniższym punkcie otaczającego terenu przy korycie rzeki Cicha Woda,
 • km 0+900 – 0+925 przy starorzeczu rzeki odry umożliwiającym wpłynięcie wód rzeki Odry do nowopowstałego międzywala, pomiędzy wałem L-9 a wałem Kawice – Malczyce.
        5.  Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje również:
 • rozbudowę, nadbudowę i budowę nowych odcinków wałów z drogą serwisową,
 • zjazdy i przejazdy komunikacyjne
 • budowle wałowe – przepusty wałowe w tym przepusty z klapą przeciwcofkową od strony międzywala, kratami rzadkimi oraz zasuwą na rurociągu w studni zlokalizowanej na zawalu,
 • rowy przywałowe wzdłuż wałów, na zawalu i w międzywalu z odbudową zastawek.
   
  Strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 pokój nr 326, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-07-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-07-20 11:27:55
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-07-20 11:42:01
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-07-20 11:42:01
Artykuł był wyświetlony: 1934 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. "Rozbudowa - dostosowanie do III klasy budowli hydrotechnicznej wałów przeciwpowodziowych cieku Wielonka gmina Wojkowice powiat Będzin"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-18 14:01:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2016-07-15
 
DŚ.II.7322.14.2016
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia strony, iż na wniosek z dnia 10.06.2016 r., znak: L.dz. 396/PPI/59/14/2016, przedłożony przez Pana Damiana Zgrabczyńskiego działającego z pełnomocnictwa Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. „Rozbudowa – dostosowanie do III klasy budowli hydrotechnicznej wałów przeciwpowodziowych cieku Wielonka w km 0+000 – 1+162 w Wojkowicach, gm. Wojkowice, pow. będziński” obejmującej w zakresie:
 1. odbudowę wałów przeciwpowodziowych,
 2. przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej w km 0+207 brzeg lewy,
 3. przebudowę przepustu wałowego w km 0+562 brzeg prawy,
 4. wykonanie zabezpieczeń w obrębie istniejących obiektów mostowych,
 5. wykonanie wylotów drenarskich z sieci zabezpieczającej teren zawala w km 0+867 prawego wału oraz km 0+360 wału lewego,
który to wniosek został przekazany Marszałkowi Województwa Lubuskiego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem nr 103/2016 z dnia 01.07.2016 r., znak: BAP-po.026.229.2016.MS
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, pozwolenia wodnoprawnego.
           Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu. Ponadto obwieszczenie przekazuje się do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Gminy Wojkowice, Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-07-18 14:01:25
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-07-18 14:03:57
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-07-18 14:03:57
Artykuł był wyświetlony: 1965 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wydanie decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich pod projektowaną modernizację linii kolejowej E59 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie, odcinek Wronki - Dobiegniew

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-18 10:09:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

DW.III.7440.8.2016                                                                            
 Zielona Góra, dnia 12.07.2016r.
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
          Działając na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r. poz. 196 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23), zawiadamia się o wydaniu przez Marszałka Województwa Lubuskiego decyzji z dnia 12.07.2016r., znak: DW.III.7440.8.2016 zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich pod projektowaną modernizacje linii kolejowej E59 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie, odcinek Wronki – Dobiegniew, od km 52+265 do km 105+820 – Część II – od km 87+820 do km 105+820” na wniosek Pana Roberta Muchy –  Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o., pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08.04.2016r. (data wpływu 11.04.2016r.), uzupełniony pismem z dnia 27.04.2016r. (data wpływu 29.04.2016r.).
           Roboty geologiczne przewidziane w w/w projekcie robót geologicznych będą prowadzone w obrębie działek ewidencyjnych nr:
 • 223, 278, 337, 338 obręb 0004 Lubiewo, gmina Drezdenko
 • 11, 40, 41, 42, 46/5, 99/4, 106, 108, 110, 111/2, 135, 136, 137, 140, 141, 145/1, 162/2, 162/6, 163, 169/2, 192, 202, 208, 398 obręb 0006 Drawiny, gmina Drezdenko
 • 194/2, 222/2, 251/2, 277/2 obręb 0031 Przeborowo, gmina Drezdenko
 • 319, 321, 405/1, 529/61, 529/63 obręb 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew
 • 47/2, 50/3, 50/7, 51, 52/1, 52/3, 53, 55, 56, 58, 78, 79, 81, 83/2, 99, 150/8, 162, 163, 164, 165, 167, 171, 179, 180, 229, 230, 232, 233, 235/1, 235/2, 606 obręb 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew
 • 13, 14/1, 14/2, 15/1, 16/3, 16/8, 16/12, 18/18, 98, 104, 129/1, 129/3 obręb 0022 Podlesiec, gmina Dobiegniew
 • 33, 219, 224, 225, 247, 248, 249, 272, 273 obręb 0023 Sarbinowo, gmina Dobiegniew
          Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r. poz. 196 z późn. zm.) stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.
           Zawiadamia się, iż od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Środowiska w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego. Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
           Ponadto, zawiadamia się strony o możliwości zapoznać się z aktami sprawy oraz składania wniosków i zastrzeżeń w Wydziale Geologii Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7, pok. nr 213 (II Piętro), w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek w godz.  od 8 00 do 14 30).  
           Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miejski Drezdenko i Urząd Miejski Dobiegniew.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Woźniak Data wprowadzenia do BIP 2016-07-18 10:09:06
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-07-18 10:10:09
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-07-18 10:10:09
Artykuł był wyświetlony: 1938 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną modernizację linii kolejowej E59 Poznań Główny - Szczecin Dąbie, odcinek Wronki - Dobiegniew"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-10 14:09:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

DW.III.7440.8.2016                                                                           
   Zielona Góra, dnia 10.06.2016r.
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
           Działając na podstawie art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r. poz. 196 z późn. zm.), w związku z art. 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23), zawiadamia się o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Pana Roberta Muchy –  Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o., pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08.04.2016r. (data wpływu 11.04.2016r.), uzupełniony pismem z dnia 27.04.2016r. (data wpływu 29.04.2016r.) w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich pod projektowaną modernizacje linii kolejowej E59 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie, odcinek Wronki – Dobiegniew, od km 52+265 do km 105+820 – Część II – od km 87+820 do km 105+820”.
           Roboty geologiczne przewidziane w w/w projekcie robót geologicznych będą prowadzone w obrębie działek ewidencyjnych nr:
 • 223, 278, 337, 338 obręb 0004 Lubiewo, gmina Drezdenko
 • 11, 40, 41, 42, 46/5, 99/4, 106, 108, 110, 111/2, 135, 136, 137, 140, 141, 145/1, 162/2, 162/6, 163, 169/2, 192, 202, 208, 398 obręb 0006 Drawiny, gmina Drezdenko
 • 194/2, 222/2, 251/2, 277/2 obręb 0031 Przeborowo, gmina Drezdenko
 • 319, 321, 405/1, 529/61, 529/63 obręb 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew
 • 47/2, 50/3, 50/7, 51, 52/1, 52/3, 53, 55, 56, 58, 78, 79, 81, 83/2, 99, 150/8, 162, 163, 164, 165, 167, 171, 179, 180, 229, 230, 232, 233, 235/1, 235/2, 606 obręb 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew
 • 13, 14/1, 14/2, 15/1, 16/3, 16/8, 16/12, 18/18, 98, 104, 129/1, 129/3 obręb 0022 Podlesiec, gmina Dobiegniew
 • 33, 219, 224, 225, 247, 248, 249, 272, 273 obręb 0023 Sarbinowo, gmina Dobiegniew
          Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r. poz. 196 z późn. zm.) stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.
          Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, przed wydaniem decyzji, organ jest zobowiązany umożliwić stronom zapoznanie się z zebranym w sprawie materiałem i wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
          Materiały dowodowe będą udostępnione do wglądu w Wydziale Geologii Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7, pok. nr 213 (II Piętro), w okresie 7 dni od daty otrzymania przez strony niniejszego zawiadomienia w godz. od 8 00 do 14 30.
         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miejski Drezdenko i Urząd Miejski Dobiegniew.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-06-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Woźniak Data wprowadzenia do BIP 2016-06-10 14:09:34
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-06-10 14:11:37
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-06-10 14:11:37
Artykuł był wyświetlony: 2224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną modernizację linii kolejowej E59"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-20 09:41:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
DW.III.7440.8.2016                                                                              
Zielona Góra, dnia 20.05.2016r.
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
           Działając na podstawie art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r. poz. 196 z późn. zm.), w związku z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23), zawiadamia się o wszczęciu na wniosek Pana Roberta Muchy –  Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o., pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08.04.2016r. (data wpływu 11.04.2016r.), uzupełniony pismem z dnia 27.04.2016r. (data wpływu 29.04.2016r.) postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną modernizacje linii kolejowej E59 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie, odcinek Wronki – Dobiegniew, od km 52+265 do km 105+820 – Część II – od km 87+820 do km 105+820”.
Roboty geologiczne przewidziane w w/w projekcie robót geologicznych będą prowadzone w obrębie działek ewidencyjnych nr:
 • 223, 278, 337, 338 obręb 0004 Lubiewo, gmina Drezdenko
 • 11, 40, 41, 42, 46/5, 99/4, 106, 108, 110, 111/2, 135, 136, 137, 140, 141, 145/1, 162/2, 162/6, 163, 169/2, 192, 202, 208, 398 obręb 0006 Drawiny, gmina Drezdenko
 • 194/2, 222/2, 251/2, 277/2 obręb 0031 Przeborowo, gmina Drezdenko
 • 319, 321, 405/1, 529/61, 529/63 obręb 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew
 • 47/2, 50/3, 50/7, 51, 52/1, 52/3, 53, 55, 56, 58, 78, 79, 81, 83/2, 99, 150/8, 162, 163, 164, 165, 167, 171, 179, 180, 229, 230, 232, 233, 235/1, 235/2, 606 obręb 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew
 • 13, 14/1, 14/2, 15/1, 16/3, 16/8, 16/12, 18/18, 98, 104, 129/1, 129/3 obręb 0022 Podlesiec, gmina Dobiegniew
 • 33, 219, 224, 225, 247, 248, 249, 272, 273 obręb 0023 Sarbinowo, gmina Dobiegniew
          Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r. poz. 196 z późn. zm.) stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.
         Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 9 oraz art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r. poz. 196 z późn zm.) oraz art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23), w toku powyższego postępowania administracyjnego Marszałek Województwa Lubuskiego wystąpił do właściwych organów o opinię do projektu decyzji zatwierdzającej w/w projekt robót geologicznych.
         Strony, w związku z art. 10 §1 Kpa, na każdym etapie postępowania mogą wnosić uwagi i wnioski w sprawie, a po zebraniu wszystkich materiałów dotyczących zatwierdzenia przedmiotowego projektu - zapoznać się z nimi, o czym zostaną powiadomione odrębnie.
Ponadto stosownie do art. 73 §1 Kpa, strony na każdym etapie postępowania mają możliwość przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów.
         Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Geologii Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7, pok. nr 213 (II Piętro) w godz. od 8 00 do 14 30.
         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miejski Drezdenko i Urząd Miejski Dobiegniew.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-05-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Woźniak Data wprowadzenia do BIP 2016-05-20 09:41:41
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-05-20 09:51:05
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-05-20 09:51:05
Artykuł był wyświetlony: 2433 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli drobiu zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu w Wojnowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-18 13:04:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                Zielona Góra, dnia 17 maja 2016 r.
DW.II.7222.1.8.2016
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 ze zmianami), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 49 ustawy  z dnia   14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje  do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 11 maja 2016 r. przedłożony przez Pana Andrzeja Makaryk Biuro Obsługi Inwestycji „BGWprojekt” – pełnomocnika Gospodarstwa Rolnego Elżbieta Brychcy – zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu dz. nr 13/4 obręb Wojnowo, gm. Kargowa.
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-05-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-05-18 13:04:39
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-05-18 13:05:46
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-05-18 13:05:46
Artykuł był wyświetlony: 2466 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli drobiu w miejscowości Rosin

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-17 15:09:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                Zielona Góra, dnia 12 maja 2016 r.
DW.II.7222.1.6.2016
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 ze zmianami), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 49 ustawy  z dnia   14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje  do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 18 kwietnia 2016 r. przedłożony przez Pana Adama Dymek – Pełnomocnika Spółki Agro Poultry Company – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu w m. Rosin (dz. nr 54/30), gm. Świebodzin.
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kałużna Data wprowadzenia do BIP 2016-05-17 15:09:19
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-05-17 15:13:35
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-05-17 15:13:35
Artykuł był wyświetlony: 2439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych zlokalizowanej w Nowej Soli

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-29 09:43:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                 Zielona Góra, 29 kwietnia 2016r.
DW.II.7222.49.2016
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje  do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 19 kwietnia 2016r. przedłożony przez Przedsiębiorstwo Naukowo- Badawczo- Usługowe „BT” Teresa Buzińska z siedzibą w Bielsku Białej działające z pełnomocnictwa Elektropoli Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 141 w Bielsku Białej,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3,  zlokalizowanej w Nowej Soli przy ul. Przemysłowej, na działkach o numerach ewidencyjnych 59/4 i 64/11.
 
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) lub
- w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22 (pokój 101) w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-04-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Smykaj Data wprowadzenia do BIP 2016-04-29 09:43:21
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-04-29 09:45:46
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-04-29 09:45:46
Artykuł był wyświetlony: 2590 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych rzeki Odry i Czarnej Strugi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-02 09:19:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-03-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Smykaj Data wprowadzenia do BIP 2016-03-02 09:19:44
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-03-02 09:41:32
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-03-02 09:41:31
Artykuł był wyświetlony: 2914 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postepowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-08 14:02:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2016-02-08
DW.II.7322.13.2016
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
            Na podstawie art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia strony, iż na wniosek z dnia 25.01.2016 r., znak: W-IM.4100.2.2015, przedłożony przez Panią Joannę Gustowską – Dyrektora Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych we Wrocławiu, o wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 30.06.2014 r., znak: DW.II.7322.41.2014, udzielającej Dolnośląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, ul. Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław, pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry na odcinku Kwiatkowice – Rogów Legnicki w gminie Prochowice
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 30.06.2014 r., znak: DW.II.7322.41.2014.
         Wnioskodawca umotywował podanie tym, że na etapie obecnie prowadzonej aktualizacji rozwiązań projektowych na zadanie pn. „Kwiatkowice – Rogów Legnicki – odbudowa wałów p/pow. gm. Prochowice”, wystąpiła konieczność odcinkowej zmiany trasy poszczególnych obwałowań, oraz stałe zajęcie dodatkowych działek (73 szt.), których nie obejmuje zakres wydanej decyzji z dnia 30.06.2014 r., znak: DW.II.7322.41.2014.
         Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
         Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
         Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Smykaj Data wprowadzenia do BIP 2016-02-08 14:02:42
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-02-08 14:06:48
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-02-08 14:06:48
Artykuł był wyświetlony: 3305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu