ˆ

Zawiadomienia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z dwóch studni wierconych oraz na odprowadzanie wód popłucznych do ziemi za pomocą urządzenia wodnego znajdującego się na terenie fermy trzody chlewnej w miejscowości Bledzew - Gospodarstwo Rolne Barbara Biesiada

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-29 10:42:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2017-03-29
DŚ.II.7322.27.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
         Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Panią Agnieszkę Olek, działającą z pełnomocnictwa Gospodarstwa Rolnego Barbara Biesiada, ul. Szkolna 8, 66-350 Bledzew, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni wierconych znajdujących się na działce nr ewid. 1059/37 obręb Bledzew oraz na odprowadzanie wód popłucznych do ziemi za pomocą urządzenia wodnego w postaci pojedynczej studni chłonnej znajdującej się na działce nr ewid. 1059/48 obręb Bledzew, tj. na terenie fermy trzody chlewnej miejscowości Bledzew - Gospodarstwo Rolne Barbara Biesiada, ul. Szkolna 8, 66-350 Bledzew
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Gospodarstwo Rolne Barbara Biesiada, ul. Szkolna 8, 66-350 Bledzew, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
         Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-03-29 10:42:22
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-29 11:06:59
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-29 11:06:59
Artykuł był wyświetlony: 9 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie budynków oraz szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód podziemnych pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych za pomocą kanalizacji burzowej do rzeki Noteć w obrębie miejscowości Drezdenko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-28 14:34:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-03-27
DŚ.II.7322.21.2017
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
            Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem przez Pana Marcina Wojtaszka działającego z pełnomocnictwa „Victaulic Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Drezdenku, wniosku z dnia 10.03.2017 r., o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. odwodnienie wykopów budowlanych za pomocą systemu drenów poziomych podczas prac związanych z budową budynku produkcyjno-magazynowego wraz z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu Victaulic Polska Sp. z o.o.,
  2. szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód podziemnych, pochodzącychz odwodnienia wykopów budowlanych podczas prac związanych z budową budynku produkcyjno-magazynowego wraz z częścią socjalno-biurową (dz. nr 55/1, 56/10 oraz 56/11 obręb 0001 Drezdenko), za pomocą istniejącej kanalizacji burzowej do rzeki Noteć w km 37+700 (dz. nr 37, 38 obręb 0001 Drezdenko)
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Victaulic Polska Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 66-530 Drezdenko, pozwolenia wodnoprawnego.
           Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
           Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
           Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-03-28 14:34:35
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-28 14:38:07
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-28 14:38:07
Artykuł był wyświetlony: 17 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Gospodarstwa Rolnego Barbara Biesiada położonego w obrębie Bledzewa do rowu melioracyjnego znajdującego się obrębie Bledzewa uchodzącego do Jeziora Bledzewskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-24 13:09:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-03-24
DŚ.II.7322.24.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Panią Agnieszkę Olek, działającą z pełnomocnictwa Gospodarstwa Rolnego Barbara Biesiada, ul. Szkolna 8, 66-350 Bledzew, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu położonego na działkach nr ewid.: 1059/43, 1059/39 i 1059/48 obręb Bledzew, gm. Bledzew, do rowu melioracyjnego znajdującego sie na działce nr ewid. 700 obręb Bledzew, gm. Bledzew, uchodzącego do Jeziora Bledzewskiego (Lipawki)
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Gospodarstwo Rolne Barbara Biesiada, ul. Szkolna 8, 66-350 Bledzew, pozwolenia wodnoprawnego.
           Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
           Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
           Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-03-24 13:09:04
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-24 13:15:55
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-24 13:15:55
Artykuł był wyświetlony: 52 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami infrastrukturą techniczną oraz na gromadzenie ścieków w szczelnym zbiorniku bezodpływowym na działce w obrębie Osiedla Szumiłowo w Kostrzynie nad Odrą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-23 15:09:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-03-23
DŚ.II.7322.23.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
          Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 15.03.2017 r.) przez Państwa Agnieszkę i Przemysława Płytnik, ul. Dzewicka 58/1, 66-740 Kostrzyn nad Odrą oraz Państwa Elżbietę i Ryszarda Wysoczańskich, ul. Żeglarska 36/4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz  z urządzeniami i infrastrukturą techniczną oraz na gromadzenie ścieków w szczelnym zbiorniku bezodpływowym o pojemności 10 m3 na działce nr ewid. 441/7 obręb 0008 Osiedle Szumiłowo w Kostrzynie nad Odrą
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Państwa Agnieszkę i Przemysława Płytnik, ul. Dzewicka 58/1, 66-740 Kostrzyn nad Odrą oraz Państwa Elżbietę i Ryszarda Wysoczańskich, ul. Żeglarska 36/4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, pozwolenia wodnoprawnego.
            Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
           Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
           Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-03-23 15:09:14
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-23 15:16:03
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 15:16:03
Artykuł był wyświetlony: 68 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oddział w Zielonej Górze na pobór wody podziemnej z ujęcia składającego się z pojedynczej studni wierconej, dla potrzeb zagospodarowania złoża ropy naftowej Ośrodka Grupowego Kamień Mały KM-2 zlokalizowanego na działce w Słońsku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-02 14:10:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-03-02
DŚ.II.7322.14.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Pana Piotra Borutę działającego z pełnomocnictwa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze, z dnia 25.01.2017 r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się z pojedynczej studni wierconej, dla potrzeb zagospodarowania złoża ropy naftowej Ośrodka Grupowego Kamień Mały KM-2 na działce 1827/2 w Słońsku, gm. Słońsk, pow. sulęciński,  woj. lubuskie
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
         Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
         Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-03-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-03-02 14:10:46
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-03-02 14:14:28
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-03-02 14:14:28
Artykuł był wyświetlony: 271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Victaulic Polska Sp. z o.o. w Drezdenku na budowę na terenie spółki budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową oraz przebudowę istniejących budynków produkcyjno-magazynowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-17 14:50:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-02-17
DŚ.II.7322.12.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
         Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 26.01.2017 r.) przez Pana Macieja Panka, działającego z pełnomocnictwa Inwestora – Victaulic Polska Sp. z o.o. zs. w Drezdenku, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę na trenie Spółki budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową (wraz z wymianą gruntów pod projektowanymi obiektami), z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami zagospodarowania ternu oraz przebudowę istniejących budynków produkcyjno-magazynowych (dz. nr: 55/1, 56/10 i 56/11 obręb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko), na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Noteć
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Victaulic Polska Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 66-530 Drezdenko, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-02-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-02-17 14:50:33
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-02-17 15:00:48
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-02-17 15:00:48
Artykuł był wyświetlony: 445 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działce 441/6 w obrębie Osiedla Szumiłowo w Kostrzynie nad Odrą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-16 10:59:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-02-14
DŚ.II.7322.13.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 07.02.2017 r.) przez Panią Karolinę Tchórzewską-Charęzę, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego   z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonego o powierzchni zabudowy ok. 125 m2 na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (działka nr 441/6 obręb 8 Osiedle Szumiłowo) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Wesoła
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Panią Karolinę Tchórzewską-Charęzę, zam. ul. Osiedle Słowiańskie 12/14, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
        Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-02-16 10:59:48
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 11:07:04
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-02-16 11:07:04
Artykuł był wyświetlony: 454 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci trzech studni ujęciowych i na szczególne korzystanie z wód-pobór wód podziemnych na terenie ujęcia SWISS KRONO 3 w Żarach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-08 12:39:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-02-08
DŚ.II.7322.5.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
         Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Swiss Krono Sp. z o.o., ul. Serbska 56,  68-200 Żary, z dnia 08.12.2016 r., znak: DBOŚ/3211/2016 (data wpływu: 11.01.2017 r.), o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych oraz na wykonanie urządzeń wodnych w postaci trzech studni ujęciowych (nr 1, nr 2 i nr 3) na terenie Ujęcia SWISS KRONO nr 3 umożliwiających to korzystanie
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Swiss Krono Sp. z o.o., ul. Serbska 56,  68-200 Żary, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na szczególne korzystanie z wód.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
         Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
        Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-02-08 12:39:23
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-02-08 12:41:44
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-02-08 12:41:44
Artykuł był wyświetlony: 556 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bóbr budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Stary Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-06 15:02:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-02-06
DŚ.II.7322.11.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
          Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 31.01.2017 r.) przez Pana Zbigniewa Gajdę, działającego z upoważnienia Inwestora – Pana Jarosława Jurczyka zam. ul. Libelta 13/11 w Żaganiu, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bóbr budynku mieszkalnego jednorodzinnego, niepodpiwniczonego, wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną, w tym szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki o poj. 10 m3 w miejscowości Stary Żagań dz. nr 102/68 obręb Stary Żagań, gm. Żagań, gm. Żagań, powiat żagański, woj. lubuskie oraz na gromadzenie w ww. zbiorniku ścieków bytowych
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Pana Jarosława Jurczyka zam. ul. Libelta 13/11, 68-100 Żagań, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
         Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-02-06 15:02:45
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-02-06 15:05:36
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-02-06 15:05:36
Artykuł był wyświetlony: 593 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na legalizację urządzeń wodnych - dwóch studni wierconych znajdujących się na terenie fermy trzody chlewnej w Bledzewie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-06 14:52:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2017-02-06
 
DŚ.II.7322.10.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 w związku z art. 64a ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Panią Barbarę Biesiadę, zam. Kleszczewo 2, 66-350 Bledzew, o wydanie decyzji legalizacyjnej dwóch studni ujęciowych oraz jednej studni chłonnej na terenie fermy trzody chlewnej w m. Bledzew
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Gospodarstwo Rolne Barbara Biesiada, ul. Szkolna 8, 66-350 Bledzew, decyzji o legalizacji urządzeń wodnych - dwóch studni wierconych SW Nr 1 i SW Nr 2 znajdujących się na działce nr ewid. 1059/37 obręb Bledzew, oraz jednej studni chłonnej znajdującej się na działce nr ewid. 1059/48 obręb Bledzew, wykonanych bez pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
         Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
         Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35§5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-02-06 14:52:52
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-02-06 14:55:28
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-02-06 14:55:28
Artykuł był wyświetlony: 592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z 5 studni wierconych zlokalizowanych na terenie fermy norek w miejscowości Radachów gmina Ośno Lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-01 14:20:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2017-02-01
DŚ.II.7322.3.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 25.12.2016 r. wraz z jego  uzupełnieniem z dnia 25.01.2017 r.) przez Pana Edwarda Urbanowskiego, działającego z pełnomocnictwa Prezesa Farm Equipment International Sp. z o.o. zs. w m. Karsko, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się z 5 studni wierconych, zlokalizowanych na terenie fermy norek w miejscowości Radachów na działkach ewidencyjnych nr 399/12 i nr 399/14 obręb 2 Radachów, gm. Ośno Lubuskie, pow. słubicki, woj. lubuskie, z jednoczesnym wygaszeniem decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 14.06.2007 r., znak: S.RŚ.II.GMar.6811-26/07 z chwilą wydania nowego pozwolenia
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Farm Equipment International Sp. z o.o., ul. Gorzowska 16, 74-305 Karsko, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-02-01 14:20:50
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-02-01 14:32:57
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-02-01 14:32:57
Artykuł był wyświetlony: 635 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i rozbudowę budynku magazynowo - garażowego i warsztatu ślusarskiego na halę magazynowo - produkcyjną w Kostrzynie nad Odrą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-01 11:29:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2017-02-01
DŚ.II.7322.8.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
          Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 24.01.2017 r.) przez Panią Teresę Sokołowską – Prezesa Zarządu S.A. KTM w Kostrzynie nad Odrą, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i rozbudowę budynku magazynowo-garażowego i warsztatu ślusarskiego na halę magazynowo-produkcyjną z suwnicami i częścią socjalno-techniczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 110/2, 63/49 obręb 0007 Zatorze Fabryczne w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Portowej 1, znajdujących się  na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez KTM S.A., ul. Portowa 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, pozwolenia wodnoprawnego.
         Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
        Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
        Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-02-01 11:29:15
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-02-01 11:49:08
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-02-01 11:49:08
Artykuł był wyświetlony: 640 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bóbr, obejmujących budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Starym Żaganiu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-01 11:19:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2017-02-01
DŚ.II.7322.7.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
         Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 23.01.2017 r.) przez Pana Zbigniewa Gajdę, działającego z upoważnienia Inwestora – Państwa Agaty i Adama Zawal, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wykonywanie robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bóbr, obejmujących budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, niepodpiwniczonego, wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków typu ZBS-6C, na działce nr 102/49 obr. Stary Żagań, gm. Żagań, powiat żagański, woj. lubuskie
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Państwa Agatę i Adama Zawal, zam. ul. Piłsudskiego 2B/8, 68-100 Żagań, pozwolenia wodnoprawnego.
        Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
        Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
        Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-02-01 11:19:52
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-02-01 11:21:44
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-02-01 11:28:02
Artykuł był wyświetlony: 633 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia firmie Handel Metalami "LECH" pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi - rowu melioracyjnego z terenu działki zlokalizowanej w obrębie miejscowości Rąpice gmina Cybinka

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-25 10:49:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2017-01-25
DŚ.II.7322.2.2017
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
         Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Pana Lecha Cholewę prowadzącego działalność pod nazwą Handel Metalami „LECH”, Lech Cholewa, ul. Wojska Polskiego 38, 66-631 Rąpice, z dnia 16.12.2016 r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działki nr ewid. 276/10 obręb Rąpice, gm. Cybinka do ziemi – rowu melioracyjnego położonego na działce o nr ewid. 283/3 obręb Rąpice, gm. Cybinka, z jednoczesnym wygaszeniem pozwolenia wodnoprawnego Wojewody Lubuskiego z dnia 06.06.2007 r., znak: Ś.R.II.G.Mar.6811-20-/07, zmienionego decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 14.03.2011 r., znak: DW.II.7322.17.2011
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez firmę Handel Metalami „LECH”, Lech Cholewa, ul. Wojska Polskiego 38, 66-631 Rąpice, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
           Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-01-25 10:49:42
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-01-25 10:53:21
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-01-25 10:53:21
Artykuł był wyświetlony: 690 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Żarach ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu spółki MAGOREX w Żarach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-09 13:33:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2017-01-09
DŚ.II.7322.57.2016
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
         Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez „MAGOREX” R. Górka Spółka Jawna (z dnia 08.12.2016 r.), o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Spółki
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez „MAGOREX” R. Górka Spółka Jawna, ul. Pienińska 11, 68-200 Żary, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-01-09 13:33:18
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-01-09 13:35:48
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-01-09 13:35:48
Artykuł był wyświetlony: 789 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Drezdenko na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu brzegowego do rzeki Noteć w obrębie Trzebicz gmina Drezdenko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-09 13:23:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                                              Zielona Góra, 2017-01-09
DŚ.II.7322.56.2016
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 21.12.2016 r.) przez Pana Antoniego Dybikowskiego, działającego z pełnomocnictwa Burmistrza Drezdenka, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu brzegowego do rzeki Noteć w km 28+926 na dz. nr 142, 178 (obręb Trzebicz, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie) i umożliwiającego to korzystanie w związku z przebudową drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Gminę Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, pozwolenia wodnoprawnego.
           Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
           Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-01-09 13:23:31
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-01-09 13:25:13
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-01-09 13:39:11
Artykuł był wyświetlony: 793 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bóbr w miejscowości Stary Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-22 09:39:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2016-12-21
DŚ.II.7322.55.2016
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 19.12.2016 r.) przez Państwo Angelikę i Mariusza Wysoczan, zam. Konin Żagański 82, 68-120 Iłowa, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
  • budowę na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bóbr niepodpiwniczonego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, z garażem dwustanowiskowymwraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną oraz zmianą ukształtowania terenu na działce nr ewid. 102/63 obręb 0017 Stary Żagań,
  • gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bóbr ścieków bytowychw szczelnym zbiorniku bezodpływowym na działce nr ewid. 102/63 obręb 0017 Stary Żagań,
    zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Państwo Angelikę i Mariusza Wysoczan, zam. Konin Żagański 82, 68-120 Iłowa, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-12-22 09:39:02
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-12-22 09:47:12
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-12-22 09:47:12
Artykuł był wyświetlony: 864 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków zaolejonych i wód drenażowych ze sztolni RT Elektrowni Wodnej Dychów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-16 14:04:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2016-12-15
DŚ.II.7322.54.2016
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
          Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Pana Henryka Subocza (z dnia 08.12.2016 r., znak: PGE EO/OD/T/TO/WI/261/629/2016), działającego z pełnomocnictwa Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A.  zs. w Warszawie, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków z układu ścieków zaolejonych i wód drenażowych ze sztolni RT Elektrowni Wodnej Dychów do kanału odpływowego z elektrowni, z jednoczesnym wygaszeniem ostatecznej decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 11.03.2013 r., znak: DW.II.7322.77.2012
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego.
         Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
        Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
       Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-12-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-12-16 14:04:44
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-12-16 14:07:16
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-12-16 14:07:16
Artykuł był wyświetlony: 886 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z rozbudową budynku administracyjnego na terenie ICT Poland w Kostrzynie nad Odrą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-28 14:43:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2016-11-28
DŚ.II.7322.46.2016
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
          Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Pana Michała Wrembel – Dyrektora Generalnego, Członka Zarządu w Sp. z o.o. ICT Poland z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, z dnia 18.11.2016 r., znak: 226/2016, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz na wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z rozbudową budynku administracyjnego na terenie Spółki
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez ICT Poland Sp. z o.o., ul. Włoska 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, pozwolenia wodnoprawnego.
         Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
        Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
       Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-11-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-11-28 14:43:49
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-11-28 14:45:34
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-11-28 14:45:34
Artykuł był wyświetlony: 948 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz na wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z rozbudową układu parkingów i dróg wewnętrznych na terenie ICT Poland w Kostrzynie nad Odrą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-28 14:35:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Zielona Góra, 2016-11-28
DŚ.II.7322.45.2016
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Pana Michała Wrembel – Dyrektora Generalnego, Członka Zarządu w Sp. z o.o. ICT Poland z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, z dnia 18.11.2016 r., znak: 227/2016, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz na wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z rozbudową układu parkingów i dróg wewnętrznych na terenie Spółki
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez ICT Poland Sp. z o.o., ul. Włoska 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
         Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
         Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-11-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-11-28 14:35:08
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-11-28 14:37:32
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-11-28 14:46:48
Artykuł był wyświetlony: 949 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu