ˆ

2006

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-05-09 15:07:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Śnieżek Data wytworzenia informacji: 2012-05-09 15:07:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Śnieżek Data wprowadzenia do BIP 2012-05-09 15:07:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-07-23 13:41:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-07-23 13:41:41
Artykuł był wyświetlony: 4438 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Analiza roczna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-05-09 14:41:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Śnieżek Data wytworzenia informacji: 2012-05-09 14:41:18
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Śnieżek Data wprowadzenia do BIP 2012-05-09 14:41:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-07-23 13:41:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-07-23 13:41:41
Artykuł był wyświetlony: 4675 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja za 2006 rok z wykonania budżetu województwa lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-05-09 14:37:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

W 2006 roku dochody wykonane zostały w wysokości 281.480,9 tys. zł.W porównaniu do planu przed zmianami są niższe o 5,8%, a do planu po zmianach o 10,1%.
Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 307.897,4 tys. zł i są odpowiednio niższe o 7,1% i o 12,7%. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przypada 178.434,8 tys. zł (58,0% wykonania), a na wydatki majątkowe 129.462,6 tys. zł (42,1% wykonania).
Budżet 2006 roku zbudowany był po stronie dochodów z dwóch źródeł; dochodów własnych oraz dochodów z budżetu Unii Europejskiej, natomiast po stronie wydatków w układzie wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z dochodów własnych oraz współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
Na poziomie planowania struktura dochodów przedstawiała się następująco: dochody własne przed zmianami stanowiły 68,7% (205.275,6 tys. zł), a po zmianach 79,3% (248.067,8 tys. zł), dochody budżetu Unii Europejskiej odpowiednio 31,3% (93.690,0 tys. zł) i 20,7% (64.902,2 tys. zł). Zrealizowane dochody ze źródeł własnych osiągnęły poziom 236.454,4 tys. zł (95,3% planu po zmianach) natomiast dochody z Unii Europejskiej osiągnęły odpowiednio 45.026,5 tys. zł (69,4% planu po zmianach). Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:
1.udział w podatkach PIT, CIT - 28,6%,
2.subwencja ogólna - 35,0%,
3.dotacje z budżetu państwa - 16,5%,
4.środki z budżetu Unii Europejskiej - 16,0%,
5.pozostałe źródła - 3,9%.
Realizacja planu wydatków przebiegała w podobnym tempie z tym, że plan wydatków ze źródeł wewnętrznych wykonany został w wysokości 234.883,1 tys. zł (93,1% planu po zmianach, a przed zmianami 106,7%) natomiast projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 73.014,3 tys. zł (72,7% planu po zmianach, a przed zmianami 65,7%). Najwyższe wydatki poniesiono na realizację zadań w działach: 600 - Transport i łączność 54,9% ogółu wydatków, 010 - Rolnictwo i łowiectwo 10,4%, 750 - Administracja publiczna 6,6%, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego6,4%.
Ostateczna struktura wydatków poniesionych w 2006 roku (wg wykonania) była następująca:
1.dotacje - 88.888,7 tys. zł co stanowi 28,9%,
2.wydatki na wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi - 40.145,9 tys. zł co stanowi 13,0%,
3.pozostałe wydatki bieżące - 49.400,2 tys. zł co stanowi 16%,
4.wydatki majątkowe - 129.462,6 tys. zł co stanowi 42,1%.
Podobnie jak w latach ubiegłych mieliśmy do czynienia z budżetem bardzo dynamicznym, ponieważ wskaźniki realizowane zarówno po stronie dochodów ze źródeł wewnętrznych jak i wydatków z tych źródeł są wyższe od przyjętych w uchwale budżetowej. Udział środków z budżetu Unii Europejskiej ukształtował się na poziomie 16,0% na planowany 31,3%. W kolejnym roku po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej nie osiągnął on planowanego poziomu, głównie z powodu opóźnienia terminów w uruchomieniu, a następnie przedłużających się procedur w aplikacji i wdrażaniu przyjętych wniosków.
Środki unijne rządzą się jednak odmiennymi regułami przepływów finansowych; rozliczane są według formuły n+2, co oznacza, że wszystkie projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej mogą być rozliczane w kolejnych dwóch latach od daty rozpoczęcia realizacji.
Budżet 2006 roku zamknął się deficytem w kwocie 26.416,5 tys. zł, który pokryty został:
1.kredytem długoterminowym - 21.240,0 tys. zł,
2.wolnymi środkami - 5.176,5 tys. zł.
W 2006 r. Zarząd Województwa Lubuskiego udzielił poręczenia w wysokości 63.500 tys. zł z tego:
1.SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. - 46.500 tys. zł,
2.Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze - 8.500 tys. zł,
3.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu - 8.500 tys. zł.
W 2006 roku województwo lubuskie otrzymało z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dotacje w kwocie 1.515,0 tys. zł oraz pomoc finansową w wysokości 1.838,8 tys. zł z tego: 485,0 tys. zł na zadania bieżące i 1.353,8 tys. zł na zadania majątkowe. Innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielono dotacji w kwocie 9.723,5 tys. zł z tego: 8.523,5 tys. zł na zadania bieżące i 1.200 tys. zł na zadania majątkowe.
Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.  z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) wynosi 289.929,1 tys. zł w tym 287.395,3 tys. zł dotyczy zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Śnieżek Data wytworzenia informacji: 2012-05-09 14:37:19
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Śnieżek Data wprowadzenia do BIP 2012-05-09 14:37:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-07-23 13:41:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-07-23 13:41:41
Artykuł był wyświetlony: 4667 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja za III kwartał 2006 roku z wykonania budżetu województwa lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-05-09 09:56:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na koniec III kwartału 2006 r. dochody wykonane zostały w wysokości 181.990 tys. zł tj. 52,9% planu rocznego. Wydatkowano natomiast 174.129 tys. zł tj. 46,3% planu rocznego z tego:
  • na wydatki bieżące 116.642 tys. zł tj. 55,9%
  • na wydatki majątkowe 57.487 tys. zł tj. 34,4%
Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 86.008 tys. zł z tego:55.609 tys. zł budżet UE, 30.399 tys. zł to środki własne.
Największe kwoty wydatków poniesiono na:
  • realizację projektów drogowych 60.412 tys. zł – 86,8% planu, w tym z budżetu Unii Europejskiej 39.459 tys. zł – 82,9% (na realizowanych 12 projektów do 30.09.06 r. zakończono realizację 4 projektów),
  • realizację projektów przez ARR 4.075 tys. zł – 25,2% planu, w tym z budżetu Unii Europejskiej 2.942 tys. zł – 25,7% (na realizowanych 116 projektów do 30.09.06 r. zakończono realizację 23 projektów),
  • realizację projektów przez WUP 7.872 tys. zł – 31,6% planu, w tym z budżetu Unii Europejskiej 5.904 tys. zł – 31,6% (na realizowanych 45 projektów do 30.09.06 r. zakończono realizację 6 projektów).
Efektem końcowym wykonania budżetu województwa w III kwartale jest wygospodarowana nadwyżka środków w kwocie 7.861 tys. zł. Kwota ta
w zależności od stanu zapotrzebowania na środki, lokowana jest na rachunkach bankowych.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Śnieżek Data wytworzenia informacji: 2012-05-09 09:56:44
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Śnieżek Data wprowadzenia do BIP 2012-05-09 09:56:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-07-23 13:41:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-07-23 13:41:41
Artykuł był wyświetlony: 4419 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja za II kwartał 2006 roku z wykonania budżetu województwa lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-05-09 09:53:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

W drugim kwartale 2006 r. dochody wykonane zostały w wysokości 114,9 mln złotych to jest 35,2 % planu rocznego. W stosunku do rozkładu rocznego są one niższe o 14,8 pkt procentowych. Biorąc pod uwagę fakt, że w drugim kwartale mamy do czynienia w dalszym ciągu ze spowolnieniem procesów gospodarczych, zwłaszcza w odniesieniu do przepływów finansowych z funduszy Unii Europejskiej, zrealizowany wskaźnik dochodów oceniamy pozytywnie.
Wydatkowano 103.385 złotych to jest 28,9 % kwoty planowanej.
Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przypada 79.947 tys. złotych (38,6% planu), a na wydatki majątkowe 23.437 tys. złotych (15,5% planu).
Stosunkowo niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z różnego natężenia rozkładu wydatków w ciągu roku. Na początku roku realizowane są wydatki przede wszystkim osobowe oraz tak zwane wydatki stałe, takie jak opłaty za media; natomiast w miarę upływu czasu następuje wzrost wydatków związanych  z kosztami działalności wojewódzkich instytucji samorządowych w wyniku czego,  te dysproporcje wyrównują się.
Wydatki majątkowe uplasowały się na niższym poziomie niż wydatki bieżące.
Na plan 151 mln zł, wykonano 23,4 mln zł, co stanowi 15,5% planu. Na takie niskie wykonanie wpływ mają przede wszystkim projekty w drogownictwie i kulturze, współfinansowane z funduszy UE.
Po zakończeniu prac związanych z zawieraniem kontraktów wykonawczych, proces realizacji projektów inwestycyjnych ulegnie przyspieszeniu w III kwartale 2006 r.
Efektem końcowym wykonania budżetu województwa w II kwartale jest wygospodarowana nadwyżka środków w kwocie 11.589 tys zł. Kwota ta w zależności od stanu zapotrzebowania na środki, lokowana jest na rachunkach bankowych.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Śnieżek Data wytworzenia informacji: 2012-05-09 09:53:11
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Śnieżek Data wprowadzenia do BIP 2012-05-09 09:53:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-07-23 13:41:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-07-23 13:41:41
Artykuł był wyświetlony: 4643 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja za I kwartał 2006 roku z wykonania budżetu województwa lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-05-09 09:50:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

W pierwszym kwartale 2006 r. dochody wykonane zostały w wysokości 63,8 mln złotych, to jest 19,5% planu rocznego. W stosunku do rozkładu rocznego są one niższe o 5,5 pkt. procentowych. Biorąc pod uwagę fakt, że w pierwszym kwartale mamy do czynienia ze spowolnieniem procesów gospodarczych, zwłaszcza w odniesieniu do przepływów finansowych z funduszy Unii Europejskiej, zrealizowany wskaźnik dochodów oceniamy pozytywnie.
Wydatkowano 38.994 tys. złotych to jest 10,8% kwoty planowanej.
Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przypada 36.711 tys. złotych (17,1% planu), a na wydatki majątkowe 2.283 tys. złotych (1,6% planu).
Stosunkowo niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z różnego natężenia rozkładu wydatków w ciągu roku. Na początku roku realizowane są wydatki przede wszystkim osobowe oraz tak zwane wydatki stałe, takie jak opłaty za media; natomiast w miarę upływu czasu następuje wzrost wydatków związanych z kosztami działalności wojewódzkich instytucji samorządowych w wyniku czego, te dysproporcje wyrównują się.
Wydatki majątkowe uplasowały się na bardzo niskim poziomie.
Na plan 145 mln zł, wykonano 2.3 mln zł, co stanowi 1,6% planu. Na tak niskie wykonanie wpływ mają przede wszystkim projekty w drogownictwie i kulturze, współfinansowane z funduszy UE.
Po zakończeniu prac związanych z zawieraniem kontraktów wykonawczych, proces realizacji projektów inwestycyjnych ulegnie przyspieszeniu w II kwartale 2006 r.
Efektem końcowym wykonania budżetu województwa w I kwartale jest wygospodarowana nadwyżka środków w kwocie 24.841 tys. zł. Kwota ta w zależności od stanu zapotrzebowania na środki, lokowana jest na rachunkach bankowych.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Śnieżek Data wytworzenia informacji: 2012-05-09 09:50:14
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Śnieżek Data wprowadzenia do BIP 2012-05-09 09:50:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-07-23 13:41:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-07-23 13:41:41
Artykuł był wyświetlony: 4623 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budżet na 2006 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-05-09 09:46:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Śnieżek Data wytworzenia informacji: 2012-05-09 09:46:52
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Śnieżek Data wprowadzenia do BIP 2012-05-09 09:46:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-07-23 13:41:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-07-23 13:41:41
Artykuł był wyświetlony: 4788 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu