ˆ

Kompetencje i zadania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kompetencje i zadania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-07 16:33:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd jest aparatem pomocniczym Zarządu i wykonuje zadania, które wynikają ze sprawowania przez Zarząd funkcji organu wykonawczego województwa.
Urząd realizuje zadania wynikające z pełnienia przez Marszałka funkcji:
 1. przewodniczącego i organizatora pracy Zarządu,
 2. reprezentanta województwa na zewnątrz,
 3. kierownika Urzędu, zwierzchnika służbowego pracowników Urzędu i kierowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych,
 4. organu w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału zadań
i kompetencji oraz indywidualnej odpowiedzialności za ich wykonanie.

PODZIAŁ ZADAŃ I KOMPETENCJI W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE:

MARSZAŁEK kieruje pracą Urzędu przy pomocy wicemarszałków, członków Zarządu, Skarbnika, Sekretarza, dyrektorów departamentów, którzy wykonują swoje obowiązki i ponoszą odpowiedzialność, stosownie do ustaleń Regulaminu. Do kompetencji Marszałka należy:
 1. reprezentowanie województwa na zewnątrz, a w szczególności podejmowanie przedstawicieli Rządu;
 2. prowadzenie polityki zagranicznej Województwa;
 3. przedstawianie Wojewodzie Lubuskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, uchwał Sejmiku i Zarządu podlegających nadzorowi;
 4. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd;
 5. wydawanie zarządzeń, udzielanie upoważnień i pełnomocnictw, w zakresie swoich kompetencji;
 6. udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Skarbnika, dyrektorów departamentów oraz kierowników jednostek organizacyjnych po rozpatrzeniu skargi przez Zarząd,
 7. kierowanie realizacją zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa;
 8. podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu obrony cywilnej, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu;
 9. ustalenie regulaminu pracy Urzędu oraz innych regulaminów i instrukcji regulujących sprawy pracownicze i funkcjonowanie Urzędu;
 10. określanie polityki kadrowej i płacowej oraz wykonywanie obowiązków pracodawcy w Urzędzie;
 11. ustalanie polityki w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu oraz wyrażanie zgody na uczestnictwo w kursach i konferencjach krajowych i zagranicznych;
 12. uruchamianie wewnętrznych czynności nadzorczych i kontrolnych w Urzędzie;
 13. zapraszanie do udziału w posiedzeniach Zarządu osób, których udział w posiedzeniach uzna za wskazany;
 14. udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych;
 15. możliwość zastrzeżenia swojego podpisu na dokumentach i materiałach, do podpisania których upoważnił inne osoby.
 
Marszałek, Wicemarszałkowie lub Członkowie Zarządu odpowiadają za powierzony obszar spraw i w tym zakresie:
 1. składają oświadczenia woli w imieniu Województwa, na zasadach ustalonych w Statucie Województwa lub stosownie do upoważnień udzielonych przez Zarząd odrębną uchwałą;
 2. na podstawie imiennych upoważnień Marszałka, podpisują decyzje administracyjne
 3. w sprawach indywidualnych, stosownie do postanowień przepisów szczególnych;
 4. w ramach spraw nadzorowanych podpisują:
 • informacje i pisma kierowane do organów i jednostek administracji publicznej (rządowej i samorządowej), NIK, organów kontroli zewnętrznej i prokuratury, radnych, posłów i senatorów RP oraz innych podmiotów i instytucji, w tym odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
 • odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych województwa oraz inne materiały przedstawiane na posiedzeniach Sejmiku,
 • imienne upoważnienia do przeprowadzenia zleconych kontroli w jednostkach organizacyjnych, protokoły/sprawozdania pokontrolne i zalecenia pokontrolne kierowane do jednostek organizacyjnych.
 
W razie braku możliwości pełnienia przez Marszałka obowiązków lub nieobecności w pracy, zastępstwo pełni jeden z Wicemarszałków lub Członek Zarządu wskazany przez Marszałka.
 
SKARBNIK - Główny Księgowy Budżetu Województwa:
 1. koordynuje i wykonuje zadania w zakresie przygotowania projektów uchwały budżetowej i jej zmian, a także projektu wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian;
 2. prowadzi bieżącą analizę gospodarki finansowej województwa i informuje Zarząd o realizacji budżetu;
 3. nadzoruje wykonanie zadań określonych w ustawie o rachunkowości;
 4. nadzoruje i kontroluje gospodarkę finansową departamentów i jednostek organizacyjnych oraz współdziała w tym zakresie z Komisją Rewizyjną Sejmiku;
 5. opiniuje dokumenty, które wywołują skutki finansowe, a w przypadkach określonych prawem składa kontrasygnatę;
 6. współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędem Skarbowym;
 7. kieruje pracą Departamentu Finansów;
 8. uczestniczy w pracach oraz obradach Zarządu i Sejmiku z głosem doradczym.
 
DYREKTORZY DEPARTAMENTÓW:
 1. obowiązki i odpowiedzialność dyrektorów departamentów w zakresie zadań merytorycznych:
 • przy załatwianiu spraw odpowiadają za przestrzeganie zasad: praworządności, terminowości i rzetelności. W sprawach skomplikowanych pod względem prawnym, dyrektorzy mogą wystąpić o opinię prawną. Zapytanie wraz z aktami sprawy należy kierować drogą służbową za pośrednictwem Departamentu Organizacyjno-Prawnego,
 • inicjują podjęcie uchwał i wydawanie oraz aktualizację niezbędnych aktów Sejmiku, Zarządu i Marszałka, w sprawach należących do departamentu,
 • uczestniczą w posiedzeniach Sejmiku oraz przygotowują projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych,
 • podpisują pod względem merytorycznym przekazywane do realizacji dyspozycje finansowe, w ramach części budżetu województwa przypisanej departamentowi,
 • na zasadach określonych w § 33 wnioskują o udzielenie upoważnienia do załatwiania spraw należących do kompetencji Marszałka lub Zarządu, pracownikom Urzędu (w tym kadrze kierowniczej), kierownikom lub – w przypadkach określonych przepisami prawa -pracownikom nadzorowanych jednostek organizacyjnych określonych w załączniku Nr 2,
 • przy załatwianiu spraw przez Departament i nadzorowane jednostki organizacyjne dbają
 • o przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych a w razie jej naruszenia podejmują działania określone prawem;
 1. dyrektor jako organizator pracy w departamencie:
a)ustala zarządzeniem wewnętrznym organizację pracy departamentu, z zastrzeżeniem pkt. 8, a w szczególności:
 • podział czynności pomiędzy kadrę kierowniczą departamentu, w tym zakres uprawnień i kompetencji zastępców dyrektora,
 • wykaz imienny osób i stanowisk w poszczególnych komórkach organizacyjnych departamentu, ze wskazaniem charakteru stanowiska (stanowisko do spraw…),
 • zadania komórek organizacyjnych,
 • zadania i obowiązki wspólne: kierowników wydziałów i pracowników,
 • obieg i punkty zatrzymania korespondencji i dokumentacji,
b) nie później niż 30 dni od zatrudnienia nowego pracownika (w tym zatrudnionego na stanowisku kierowniczym) ustala opis stanowiska pracy, zawierający:
 • wymogi kwalifikacyjne na stanowisku,
 • zasady współzależności służbowej,
 • zasady zwierzchnictwa stanowisk,
 • zasady zastępstw na stanowiskach,
 • zakres obowiązków na stanowisku pracy,
 • zakres zadań powierzonych do realizacji na stanowisku,
 • zakres uprawnień na stanowisku,
 • zakres odpowiedzialności pracownika,
c) na zasadach określonych w § 33 wnioskuje o upoważnienie imienne zastępcy dyrektora lub pracownika do podpisywania niektórych spraw. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, stanowisko oraz określenie spraw i wyliczenie decyzji administracyjnych, których wniosek dotyczy,
 
d) odpowiada za wyniki pracy departamentu, sprawne i prawidłowe jego funkcjonowanie, rzetelne wypełnianie przez podległych pracowników obowiązków służbowych, przestrzeganie przez nich ustalonego porządku i dyscypliny pracy;
 1. dyrektorzy departamentów wydają decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych oraz podpisują korespondencję, w ramach imiennych upoważnień, udzielonych odpowiednio przez Marszałka lub Zarząd,
 2. dyrektorzy departamentów sprawują nadzór merytoryczny nad jednostkami  organizacyjnymi, stosownie do ustaleń zawartych w załączniku nr 2, w tym m.in.  odpowiadają za:
a) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, w tym m.in. poprzez:
 • nadzór nad wprowadzeniem przez kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych systemu kontroli zarządczej w tych jednostkach,
 • przeprowadzanie kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych, zgodnie z planem kontroli,
b) objęcie w każdym roku nadzorowanych jednostek organizacyjnych kontrolą finansową w zakresie realizacji, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Województwa;
 1. dyrektor departamentu w przypadku zmiany aktów prawnych dotyczących działalności merytorycznej departamentu, zaleceń organów kontroli zewnętrznej w zakresie objętym Regulaminem lub innego uzasadnionego powodu, zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Departamentu Organizacyjno-Prawnego o dokonanie zmiany Regulaminu, w terminie do 30 dni od ukazania aktu. Wniosek o zmianę Regulaminu wymaga pisemnego uzgodnienia z właściwym Członkiem Zarządu nadzorującym departament;
 2. 6) dyrektor departamentu zobowiązany jest - w terminie 14 dni - dokonać zmiany zarządzenia wewnętrznego ustalającego organizację oraz podział zadań i kompetencji w departamencie, jeśli zmiana Regulaminu dotyczyła działalności merytorycznej departamentu, z zastrzeżeniem pkt. 8;
 3. dyrektor departamentu zobowiązany jest niezwłocznie przekazywać do Departamentu Organizacyjno-Prawnego wszelkie ustalone zarządzenia wewnętrzne dyrektora departamentu dotyczące funkcjonowania departamentu, organizacji oraz podziału zadań i kompetencji – w oryginale, drugi egzemplarz oryginału zarządzenia pozostaje w aktach departamentu;
 4. ustalone przez dyrektora departamentu zarządzenie wewnętrzne, o którym mowa w pkt 2 lit a - przed podaniem do wiadomości pracowników departamentu - wymaga pisemnego zatwierdzenia przez właściwego merytorycznie Członka Zarządu, stosownie do podziału zadań i kompetencji określonego w załączniku Nr 4., a w przypadku departamentów, które nadzoruje Marszałek za pośrednictwem Sekretarza – pisemnego zatwierdzenia przez Sekretarza.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Prządka Data wytworzenia informacji: 2012-04-07 16:33:18
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Prządka Data wprowadzenia do BIP 2012-04-07 16:33:18
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-07 16:35:58
Osoba, która zmieniła informację: Grażyna Prządka Data ostatniej zmiany: 2014-12-02 08:57:57
Artykuł był wyświetlony: 27061 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu